Изпрати запитване

Мярка 4.2 2024 ПРСР наредба за прием проекти 2024 - Инвестиции в преработка на селскостопански продукти

МЯРКА 4.2 2024 ПРСР

МЯРКА 4.2 2024 прием проекти по ПРСР

25 години опит, повече от 1000 одобрени проекти на Сибола
 
Допустими кандидати пред ДФЗ:
 • да са физически лица или
 • да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия
 • Групи и организации на производители или Пазари на производители в ДФЗ
 

Изисквания за преработвателите:

Да са микро, малки, средни или големи предприятия, осъществящи дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните:
-
 • за микро и малки предприятия - 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение;
 • за средни и големи предприятия - 36 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение;

Изисквания за земеделските производители:
-
 • -най-малко 51% от предвидените за преработка селскостопански продукти трябва да сапроизведени в земеделското стопанство на кандидата;
 • „малки“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
 • малко земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 8 000 до 30000 евро, включително; 
 
 • „средни“ и „големи“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделскистопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
 • средно земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 30 000 до170 000 евро;
 • голямо земеделско стопанство – стандартен производствен обем над 170 000 евро;
 
Размер на помощта по мярка 4.2 за одобрени проекти
Максимум
Микро и малко предприятие до 50%*  - 500 000 €
Средно предприятие до 50%*              - 1 000 000 €
Голямо предприятие до 50%*               - 1 500 000 €
Малко земеделско стопанство СПО 8 000 - 30 000 €        до 50%*        - 500 000 €
Средно земеделско стопанство СПО 30 000 - 170 000 €  до 50%*        - 1 000 000 €
Голямо земеделско стопанство СПО над 170 000 €         до 50%*         - 1 500 000 €
Групи и организации на производители и кооперативни обединения + 25%* 2 000 000 €
Пазари на производители 65% 2 500 000 €
*Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се
изпълняват в чувствителни сектори;
 
Допустими дейности по мярка 4.2 на ПРСР
Преработката и/или маркетинг /предлагането на пазара на продукти/, описани в Приложение
І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук.
 • Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици;
 • Месо и месни продукти;
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • Пчелен мед;
 • Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
 • Растителни и животински масла и мазнини;
 • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки;
 • Готови храни за селскостопански животни;
 • Гроздова мъст, вино и оцет;

Допустими разходи по мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони
 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готоова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (водна, вятърна, слънчева, геотермална енергия и остатъчна/отпадъчна биомаса) за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
 • Инвестиции в софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.
 
Приоритети и критерии за оценка по Наредба на Министерство на Земеделието 
 • Проекти за преработка на земеделска продукция от чувствителни сектори;
 • Производство на биологични продукти;
 • Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии или иновации в ХВП;
 • Преработка на собствена суровина;
 • Инвестиции за покриване стандартите на ЕС;
 • Инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо
 • развитие, дигитализация и роботизация, в това число устойчива енергия;
 • Проекти осигуряващи устойчива заетост;
 • Проекти, насърчаващи кооперирането между земеделските производители и предприятията от ХВП;
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост;
Може да получите експертно проектно консултиране от екипа на Сибола, с над 25 години опит в разработването на 1000 успешни европейски проекти, повече от 100 за енергийна ефективност и фотоволтаици, като изпратите запитване или се обадите още сега:
 • 0897 97 14 91

 • info@cibolabg.comЗапитване към Сибола

Изпрати