Изпрати запитване

Мярка 6.4

Мярка 6.4 - допустими разходи и условия:

Финансовата помощ по мярка 6.4 за материални и нематериални инвестиции за неземеделски дейности в селските райони, включва:

а) Строителство и ремонт на сгради и облагородяване на прилежащи територии
б) Купуване, включително на нови машини и оборудване 
в) Разходи за експертни разработки - за архитекти, проектанти, инженери и  хонорари, свързани с консултации и разработки относно екологичната устойчивости икономическата рентабилност
г) Нематериални инвестиции: компютърен софтуер и придобиване на интелектуална собственост - ноу-хау, патенти, лицензи за ползване и производство и търговски марки

 

ПО МЯРКА 6.4 ПРОЕКТИТЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ, СТАРЧЕСКИ ДОМ, МЕДИЦИНА И ДР. ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Проектът да се изпълнява на територията на община от селските райони в страната
2. При изграждането и експлоатацията на проекта да няма отрицателно влияние върху околната среда
3. Бенефициентът трябва да представи разработен бизнес - план, показващ икономическа устойчивост на инвестицията за срок от 5 години или 10 години при наличието на строително-монтажни работи в инвестицията
4. Стопанството на кандидати, които са земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро
5. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат едновременно  и поне 10% топлинна енергия от общия обем на произведената енергия
6. При инвестициите свързани с производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на въглехидрати земеделски продукти, захарни култури, маслодайни и други технически култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20% от общия обем ползвани суровиниЗапитване към Сибола

Изпрати