Изпрати запитване

Мярка 6.4

Мярка 6.4 - приоритети

Приоритети за оценка на проектите по мярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности в селските райони до 2023 г.

 

1. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“
2. Проекти, включващи иновации
3. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм – (подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване)

 

Приоритети на наредбата по мярка 6.4 от ПРСР при приема за 2023 на Министерство на земеделието

Комитета по наблюдение на ПРСР при Министертво на земеделието, храните и горите определя приоритетите в наредбата за мярка 6.4 за приема през 2022. Основани са на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи, на първо място Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия:


1. Проекти на бенефициенти разполагащи с опит и образование в сектора на инвестицията, развивали дейност поне 3 години преди датата на подаване на документи по процедурата
2. Проекти запазващи и създаващи нови работни места
3. Кандидати одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“
4. Проекти на тютюнопроизводители
5. Проекти от направленията, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютърна техника, интернет доставки, оптика и микроелектроника, автомобилен сектор и производство на други превозни средства, металообработване, печатарска индустрия, IT сектора)
6. Подкрепата ще се концентрира върху областите от регионите с най-проблемна заетост (Северозападен и Северен централен район)

Северозападен район за планиране включва областите: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч 
Северен централен район за планиране включва областите:  Велико Търново, Габрово, Русе, РазградНаправете запитване

Изпрати