Изпрати запитване

Актуално

11.10.2017

Мярка 6.4 стартира през 2018г

Мярка 6.4 стартира през 2018г

Мярка 6.4 стартира прием в 2018 г. с нова наредба, заедно с мярка 16.1 на ПРСР 


Стартирането на приема по мярка 6.4 на ПРСР е планирано за втората половина на 2018 г. според документа на Министертвото на земеделието, храните и горите.
ДФЗ ще приема заявленията за подпомагане по Мярка 6.4 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от юни 2018 г.

Министерство на земеделието стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР 2018 по наредба с нови приоритети


Предстоят заседания на Комитета по наблюдение по ПРСР при Министерство на земеделието, храните и горите, на които ще бъдат определени новите приоритети за оценка на проектите по мярка 6.4 на ПРСР при приема за 2018 г. 
През май 2018 г. е планирано стартиране на мярка 7.6 на ПРСР „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културно - историческото и природното наследство на селата“, където могат да кандидатстват местни поделения на вероизповеданията с грант от 75-100% за строително - реставрационни работи, ремонти или реконструкция на храмовете.

Стартирането на прием по мярка 16.1 на ПРСР е предвидено за средата на 2018 г.

 
За началото на 2018 г. е предвидено и стартирането на прием по мярка 16.1 на ПРСР „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, предоставяща възможност за финансиране на разходи за предварителни проучвания , анализи за производствен потенциал и технология на производство на иновативен продукт, както и реално производство и промотиране на пазара.

Кандидати за подкрепа по мярка 16.1 следва да бъдат оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

Основни членове на оперативната група ще бъдат: научни институти и опитни станции, висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и консултантска организация.
Оперативните групи трябва да се съставени от минимум двама участващи, от които един задължително трябва да бъде земеделски стопанин.

Процедурата предоставя финансиране с до 100% грант за разходите за проучвания, разходите за промоции и за текущи разходи и до  70% за инвестиционни разходи по разработвания проект.

Сибола – проекти за агро иновации по мярка 16.1 и производство, услуги и къщи за гости по мярка 6.4 на ПРСР.Запитване към Сибола

Изпрати