Изпрати запитване

Мярка 8.6

Мярка 8.6 2018

Мярка 8.6 на ПРСР 2018 г. - Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти


Стартирал прием по мярка 8.6  май - юли 2018 г.
 

Сибола предлага цялостен подход за решаване на технологични въпроси по производство на пелети и др. по мярка 8.6  

 

Мярка 8.6 на ПРСР - Бенефициенти   

• Физически, юридически лица и локални поделения на вероизповеданията, собственици, арендатори и наематели на гори;
• Общини
• Сдружения на частни собственици на горски територии 
•  Доставчици на услуги в горския сектор.

 

Мярка 8.6 на ПРСР - Допустими разходи 

• За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти
• За инвестиции в подобряване на горите

 

Мярка 8.6 на ПРСР - Условия за допустимост 

• Купуването на машини и техническо оборудване за сеч е възможна инвестиция, като разход па мярката само при предвидено устойчиво ползване на дървесината; 
• Частните собственици трябва да разполагат, като собственост или аренда с най-малко 5 декара горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да разполагат, като собственост или аренда с горски територии с обща площ от минимум 10 декара;
• Юридическите лица – са допустими за подкрепа по мярка 8.6 , ако държавната собственост в тях не превишава 25%;
• Общините трябва да притежават най-малко 100 декара горски територии;
• За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

 

Мярка 8.6 на ПРСР - Интензитет и размер на помощта 

Проекти в общините от селските райони на България ще получат субсидия  в размер на 50% от общите допустими разходи.
За проектите в останалите общини на страната субсидията е 40% от допустимите разходи.

Максимално допустимите разходи по мярка 8.6  - левовата равностойност на  500 000 евро на кандидат.

Бюджет на мярка 8.6 на ПРСР за 2018 - 18 000 000 евро.Запитване към Сибола

Изпрати