Насърчаване на предприемачеството

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ОПИК 2018 

Процедура за насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства – прием 2018

Стартиращия прием по процедура за насърчаване на предприемачеството по ОПИК за 2018 г. цели подкрепа на дейности за разработване на нови продукти и услуги в направления свързани с европейски и регионални предизвикателства.

Програмата за насърчаване на предприемачеството приключи обществено обсъждане 

Общественото обсъждане на програмата за насърчаване на предприемачеството постави конкретните изисквания на браншовите организации за създаването на нови възможности за развитие на новосъздадени през последните две години предприятия в направленията и областите включени в националните приоритети за развитие.
Специално внимание съгласно критериите получават предприятията ръководени от жени, от млади хора под 29 години, както и от такива над 50 годишна възраст.
По-висока оценка ще получат съгласно критериите и предприятията от Северозападна България от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

Създаване и развитие на нови предприятия работещи в области съвпадащи с приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия - НСНМСП. 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРИЕМ 2018

 

Общ размер на бюджета :  67 227 768 лв. / 34 000 000 евро

Интензитет на съфинансирането: 90% - по de minimis

Размер на проекта :

Минимален 50 000 лв.
Максимален 250 хил. лв. 

 

 Процедура насърчаване на предприемачеството - допустими кандидати 

 

 • МСП - микро, малки и средни предприятия с регистрация след след 31.12. 2016 г. 
 • Независими предприятия съгласно Закона за МСП (да не е предприятие партньор съгласно чл. 4, ал. 3 и да не е свързано предприятие съгласно чл. 4, ал. 5 от закона).
Над 50% от предприятието трябва да се притежават от едно физическо лице. Този предприемач не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в друго юридическо лице или ЕТ.
Допустими кандидати са и микропредприятия със седалище и дейност извън територията на селските райони в страната.


ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ - до една година и половина

Европейска програма за насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства - прием 2018

Приоритетни сектори

06/10/2017

Приоритетни сектори в процедура – Насърчаване на предпримачеството ОПИК 2018:

 • проекти инициирани от жени предприемачи;
 • проекти на хора до 29 г.  и на хора над 50 г. ;
 • досегашният браншови опит  на предприемача и членовете на екипа в областта на предприемаческата разработка е общо над 60 месеца;
 • предприемачът и членовете на екипа на предприятието имат завършено образование със степен „магистър“ по разработваното по проекта работно направление;
 • предприятието кандидат е регистрирано в Северозападен регион за планиране и  разходите по проекта се осъществяват единствено в Северозападния регион;
 • в резултат от изпълнението на проекта ще се осигури трайна заетост на 3 или повече лица;
 • с изпълненото си проектната разработка ще постигне екологичен ефект чрез:
 • намаляване на негативните въздействия върху природата;
 • повишаване на устойчивостта към негативните влияния върху околната среда;
 • постигане на по-голяма ефективност и отговорност при използване на природните ресурси.
 • осигуряване на възможности за социална интеграция;
 • генериране на допълнителна социална добавена стойност;
 • намаляване на социални разходи.
 • кандидата е „социално предприятие“ и ангажира преди входиране на проектното предложение или възнамерява да наеме - по време на изпълнение на проекта, хора с трайни увреждания - документирана степен на трайно намалена работоспособност с установени вид и степен на увреждане над 50/100, като се задължава да запази тази заетост на трудов договор за 4 или повече часа дневно за  поне половин година от времето на осъществяването на проектната инициатива.

Европейска програма за насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства

Печат Печат