Изпрати запитване

Актуално

10.10.2017

Нов График за мярка 4.2 и мярка 8.6

Нов График за мярка 4.2 и мярка 8.6

 Мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР - ДФЗ стартира отваряне по прием 2018 г. 


Според документа за работния график приет от Министерство на земеделието, храните и горите, РА на ДФЗ стартира прием по мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР през месеците февруари и март 2018 г.

ДФЗ стартира отваряне на приема по три мерки за горския сектор през месец март на 2018 г.:

Мярка 8.3 на ПРСР - Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития.


Горските пожари са основен рисков фактор за развитието на горите и горските екосистеми в цялост. Чрез осъществяване на планомерни мерки за защита този риск може да бъде намален значително, а негативните последствия сведени до минимум.

Мярка 8.4 на ПРСР - Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, с грант до 100 % от инвестиционните разходи.
 

Планомерното възстановяване на пострадали от пожари гори има многоаспектно въздействие върху флората и фауната на горските екосистеми. Своевременното презасаждане на горите преодолява настъпилите негативни последствия от пожарите върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието на флората и фауната.

Мярка 8.6 на ПРСР - Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. 

За производство на пелети и други горски продукти с размер на безвъзмездната финансова помощ до 50% от общите допустими разходи за проекти на територията на общини от селските райони на България и 40% за всички останали общини.

Мярка 8.6 има за цел да подкрепи устойчивите модели на използване на горските ресурси в страната, като осигури едновременно възможност за повече доход и добавена стойност в горския сектор и съхраняване на екологичния баланс и взаимодействие между човека и  природните ресурси.  
Съгласно анализите на енергийния баланс на Европейския съюз половината от произведената  възобновяема енергия е с първичен произход дърводобив от горските масиви на страните от общността.

ПРИОРИТЕТ НА ЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЕЛЕТИ ПО МЯРКА 8.6 НА ПРСР.Запитване към Сибола

Изпрати