Изпрати запитване

Актуално

18.08.2017

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

Мярка 4.2  – нова Наредба 20 за ДФЗ за прием  по ПРСР 2014-2020


Министерството на земеделието, храните и горите публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба за финасиране по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 - основни промени:


    -  Предвижда се мярка 4.2 да бъде управлявана за първи път чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразявани етапите в управление на средствата по проектите. ДФЗ дава достъп до информацията в ИСУН за широката общественост. Това ще спомогне за подобряване на публичността и прозрачността на ПРСР и ще предостави възможност за по-широк обществен мониторинг на Програмата.

   -  Намаляване на максималния размер на общите допустими разходи за един кандидат  по мярка 4.2 за целия период на прилагане до левовата равностойност на 2 милиона евро;

При приема на ПРСР 2014-2020 на мярка 4.2 ДФЗ ще оценява проектите по два нови приоритета:

            - кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от поне 3 години и не са получавали финансова помощ за инвестиционни проекти по програмите на ПРСР.

           - проекти в подкрепа на кооперирането на земеделските производители и преработвателните предприятия за увеличено присъствие на нови пазари за произвежданата от тях продукция, както и разширяване на експорта;

За финансирането по мярка 4.2 на ПРСР ДФЗ осигурява публичност 


С цел осигуряване на гарантирана публичност и прозрачност за коректното изпълнение на проектите по мярка 4.2 на ПРСР - най-малко веднъж на шест месеца Разплащателна Агенция ще публикува за одобрените кандидати и проекти - място на изпълнение на проекта заедно с изчерпателно описание на  доставчиците и изпълнителите по проектите. 

Новата Наредба предвижда обучение, след договора с ДФЗ, като финансираща по мярка 4.2 на ПРСР.Запитване към Сибола

Изпрати