Изпрати запитване

ОП Иновации и конкурентоспособност - ОПИК

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП ПО ОПИК 2020  - ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Мерките, заложени в програмата целят комплексно да подобрят конкурентоспособността, производствения капацитет и адаптивностт на МСП и чрез дигитализацията създаване на устойчиви, дългосрочни  предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика, базирана на знанието.
Повечеот 10 000 микро, малки и средни предприятия ще бъдат подпомогнати по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 с подкрепа за инвестиции в иновации, дигитализация и модерно технологично оборудване за повишаване на икономическата, ресурсната и енергийната им ефективност.
 

Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, дигитализацията, развитието на управленския капацитет и растеж на малките и средните предприятия (МСП), повишанване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

Фирмите могат да кандидатстват за машини и съоръжения, за технологично развитие и оборудване, за внедряване на нови технологични процеси, за внедряване на иновативни продукти за въвеждане на управленски софтуер и цифровизация и за повишаване на технологичния си капацитет.


Мерките на програмата са насочени към малки и средни предприятия, като в две от направленията – внедряване на иновации в предприятията и енергийна ефективност се допускат за участие и големи предприятия.

 

Ресурсът на ОП Иновации и конкурентоспособност - ОПИК е разпределен в пет оси:

С реализацията на проекти по приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” се очаква да се увеличи иновационната дейност на българските предприятия, както и да нарастне дела на предприятията, които самостоятелно се дигитализират с внедряването на ERP и CRM, разработват, внедряват и разпространяват иновации.
 

Приоритетна ос 2 „Дигитализация и увеличаване на капацитет за растеж на МСП”

Да допринесе за постигане  на устойчивост на фирмите и подобри условията им за растеж чрез дигитализация и инвестиране в производствено оборудване, а за стартиращите предприятия микрофинансиране и осигуряване на достъп до специализиран фонд за рисков капитал. 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията” е със специфична цел намаляване на енергийната интензивност на икономиката. Като резултат  се очаква да се повиши на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите за понижаване на енергийната интензивност, както на ниво отделни производствени предприятия, така и за икономиката като цяло.

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ” е със основна цел - подобряване на свързаността със съседни газопреносни системи. Очакваните резултати са повишаване на надеждността и гъвкавостта при доставките на газ в подкрепа на основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020г.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” е със основна цел - подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” ОП (ИМСП) съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики. Очакваните резултати са да се постигне ефективно и ефикасно изпълнение на ОПИК и ОП ИМСП в съответствие с принципите за разумно финансово управление и съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1.27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд.евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета). Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, при Министерството на икономиката.

 

Сибола консултира европейските проекти за дигитализация и иновации на:

  • ВИТТЕ Аутомотив - Русе,
  • Е. Миролио - Сливен, Ямбол,
  • Салвамед - Сандански,
  • Савимекс - Варна, Добрич,
  • МБМ Металуърк - Русе,
  • АДЛ - Пловдив,


примери за успешни практики.Запитване към Сибола

Изпрати