Изпрати запитване

Актуално

03.05.2016

Община Стамболово стартира проект по енергийна ефективност

Община Стамболово стартира проект по енергийна ефективност

Община Стамболово стартира проект за енергийна ефективност по Норвежка програма за внедряване на инсталация за горене на пелети и подобряване изолацията на сградите.


Община Стамболово стартира европроект по енергийна ефективност, разработен по Норвежка програма - Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съобразно изисванията на Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009 - 2014 г. и Меморандума за разбирателство, сключен между Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. 

Общата цел на финансовия механизъм на ЕИП е да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия и да укрепи двустранните отношения между страните-донори и страните бенефициенти. Финансовата подкрепа е насочена към определени приоритетни сектори – защита на околната среда, промени в климата и възобновяема енергия, гражданско общество, човешко и социално развитие и защита на културното наследство.

В съответствие със Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Община Стамболово извърши детайлен енергиен одит на Административната сграда на общината и на СОУ „Св. Климент Охридски”, намиращи се в обща сграда. 

Енергийният анализ е насочен съм повишаване на енергийната ефективност в сградата чрез подобряване на енергийните характеристики на сградните, ограждащи конструкции, посредством полагане на допълнителна топлоизолация на стените, сутерена и покрива на сградата и подобряване на топлоснабдяването, чрез подмяна на котелните системи и въвеждане в експлоатация на системи за автоматизация на топлоподаването.

С цел намаляване на експлоатационните разходи, се предвижда подмяна на нафтовите котли, които са физически и морално остарели и замяната им с пелетни котли.Новите котли ще бъдат с мощност съответно 300 кW за СОУ „Св. Климент Охридски” и 300 кW за Общината с възможност за изгаряне на пелети, биомаса и дървесен чипс. Котлите ще бъдат окомплектовани с пелетна горелка, бункер с шнеково устройство за подаване на горивото и табло за управление и контрол.
Високоефективните котли за дървесни пелети предлагат ефективност на горене над 90%, при което пелетите изгарят почти напълно и максималното пепелно съдържание е около 1.5%.
 

Пелетите са екологично чист и възобновяем източник на енергия.

Те се произвеждат от отпадъчна дървесна биомаса чрез пресоване при високо налягане и без използването на слепващи вещества. Пелетите имат изключителна плътност и могат да се произведат с много ниски нива на влажност, достигащи до 10%, което ги прави изключително ефективни при горене.
 
По време на тези процеси те отделят изключително ниски нива на въглероден диоксид, за разлика от други горива, които се извличат от земните недра и се изпускат в атмосферата под формата на парникови газове, допринасяйки за глобалното затопляне. 

Котлите на пелети контролират енергийната ефективност в горивния процес.

Котлите на пелети притежават пълен контрол на скоростта при изгаряне на горивото. Това ги прави особено подходящи за системи за отопление с вода поради по-добрите възможности за съхранение на топлина. Въвеждането на новите котли ще доведе до икономия от разходваната енергия за отопление на сградата на училището и на Общината в размер над 107 MWh/г. По този начин Община Стамболово ще регистрира значително намаляване на ежегодните си разходи и респективно ще постигне икономическа устойчивост на резултатите от проекта. Мерките, описани в енергийните одити, предвиждат и автоматизация на топлоподаването в сградата. За целта се предвижда котлите да се окомплектоват с електронни табла за управление с модулация на мощността, седмичен програматор, автоматика за управление на горивните и топлинни процеси. Производството на възобновяема енергия на годишна база в резултат от изпълнението на проекта ще се равнява близо на 150 МWh, а на намалените емисии на CO2 - близо 50 тона.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), отпусната по проекта на Община Стамболово е 100% или 170 000 евро. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца. Проектът се финансира в рамките на програма BG 04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 . 

Европрограмата за енергийна ефективност е финансирана по Норвежката програма


Община Стамболово е разположена в Южна България и е с площ от 277 кв. км. Общината е една от съставните общини на Област Хасково, с 26 населени места с общо население близо 6000 жители. Сградата на община Стамболово е многоетажна, монолитна сграда построена през 1980 г., в която в момента се помещават както общинската администрация, така и СОУ „Св. Климент Охридски”.

Изпълнението на проекта Внедряване на мерки по енергийна ефективност в Административна сграда и СОУ „Св. Климент Охридски” - с. Стамболово, Община ще доведе до следните резултати:

- Замяна на горивната база от течно гориво - нафта, на твърдо гориво - пелети и биомаса;

- Автоматизация на отоплението без необходимост от непрекъснат надзор и възможност за отопление по предварително зададена програма;

- Контрол на горивния процес - ограничение на скоростта при изгаряне на горивото за разлика от течноизгарящите системи;

- Производството на 149 262 хил. Wh възобновяема енергия на година;

- Намаляване на емисиите с 49,88 тона CO2 на година.В резултат на изпълнението на проекта ще се съкратят разходите за отопление, ще се подобри работната и социална среда на администрацията на Община Стамболово и на нейните граждани, а така също и образователната среда в училище „Св. Климент Охридски”. Проектът изпълнява целите на Програма BG 04 Eнергийна ефективност и въобновяема енергия за намаляване на емисиите на парниковите газове и замърсителите на въздуха. Реализацията на програмата ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2 в атмосферата.

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:
ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВАЗапитване към Сибола

Изпрати