Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води

Цел на приоритета:
Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите, чрез събиране и пречистване на битовите отпадъчни води от населени места с над 2 000 еквивалентни жители, преди заустването им във водни обекти.

Мерки:
  • Изграждане на нови канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни станции за отпадни води;
  • Реконструкция и/ или разширение и/ или модернизация на съществуващи канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води;
  • Подобряване на водоснабдителната мрежа и качеството на доставената питейна вода, включително подобряване на отчитането на количествата използвани водни ресурси;
  • Изграждане на съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадни води;
  • Разработване и актуализиране на плановете за управление на речните басейни,

Бенефициенти:
Общински администрации, общински фирми, регионални асоциации/ сдружения на общини, публични ВиК дружества, бесейновите дирекции за районите за басейново управление на водите.


Запитване към Сибола

Изпрати