Изпрати запитване

2021 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 1 на ОПИК: Разработване и внедряване на продуктови и производствени иновации

Разработване на иновации в предприятията


СИБОЛА е един от първите консултанти, които работят по проекти в областта на НИРД (научноизследователската и развойна дейност), финансирани от Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК).
Първият подаден и одобрен проект по ОПИК по процедурата за разработване на иновации е подготвен от СИБОЛА.

Освен подготовката и управлението на проектите, Сибола предлага реална комерсиализация и стратегическа финансово-икономическа перспектива, както и маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновацията. 

 

ПРИОРИТЕТ 1 НА ОПИК: Разработване и внедряване на иновации в съществуващи и стартиращи предприятия

Група от операции 1: Подкрепа за стартиращи технологични фирми


Схема на безвъзмездна помощ за въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите на пазара, маркетинг на новите технологии, продукти и услуги. Финансират се разходи за консултации, инвестиции, обучения.

Група от операции 2: Повишаване на иновативния потенциал на МСП, чрез инвестиции и консултации


2.1 Схема за разработване  на продуктови и производствени иновации за проекти за научноизследователска и развойна дейност. Финансират се проекти за индустриални проучвания и предпазарно разработване на нови продукти и процеси, и въвеждане на нови технологии за производство и управление

2.2 Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на иновативни продукти, процеси и технологии, в резултат на собствени разработки. Финансират се проекти за предоставяне на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки, маркетинг на иновациите и др.

2.3 Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на предприятията в полето на общия европейски пазар. Финансирането е за консултации за изготвяне на патентни досиета за международна регистрация на патенти, регистрация на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея и др.

Група от операции 3: Подобряване на про-иновационната инфраструктура в подкрепа на бизнеса, чрез инвестиции и обучения


 3.1 Създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични центрове и други подобни “иновационни посредници”, предоставящи специфична комплексна подкрепа на иновативни предприятия

3.2 Подкрепа на изследователски организации за придобиване на научноизследователско оборудване с приложна насоченост

3.3 Изграждането на високоскоростна широколентова връзка и създаване на единна информационна система за обмяна на опит и добри практики между институциите на про-иновативната инфраструктура. По тази точка, освен научни и изследователски организации и университети, могат да кандидатстват и МСП


Запитване към Сибола

Изпрати