2018 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК: Насърчаване на предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Подобряване на производствения капацитет на МСП по ОС 2 на ОПИК - 2018

Група от операции 1: Проекти за подобряване на производствения капацитет, технологично развитие и модернизация в МСП

1.1 Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията и насърчаване на предприемачеството, чрез модернизация на технологичното оборудване, за увеличаване производствения капацитет на предприятието и увеличаване на ефективността му;

1.2 Схема за подкрепа на въвеждането на нови технологични решения, продукти и услуги в МСП – подкрепа за продуктова или процесна иновация и произтичаща от това модернизация и обновление на технологични процеси, линии ,производствено оборудване и др;

1.3 Схема за подкрепа за международни стандарти – въвеждане на системи за управление - ERP,  системи за управление ISO 9001, ISO 50001 и др.

Група от операции 2: Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса – комплексен проект за НПО, даващи информационно-консултантски услуги на МСП


2.1 Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията – акредитиране на тези организации, разработване на общ стандарт за вида и качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП;

2.2 Създаване на регионални бизнес инкубатори към мрежата на организациите в подкрепа на бизнеса, насочени към насърчаване на предприемачеството, подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от региона;

Група от операции 3: Подкрепа за МСП за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници, чрез консултации, инвестиции и обучения


3.1 Схема за подкрепа за въвеждане на енергоефективни технологични решения в МСП и големите предприятия;

3.2 Схема за подкрепа за въвеждане на ВЕИ за потребностите на предприятието;


Група от операции 4: Подкрепа за бизнес коопериране​

Схема  за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери. Финансират се консултации, инвестиции и обучения за мрежи и клъстери от МСП за насърчаване на предприемачеството и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията.


Тагове: подобряване на производствения капацитет на МСП 2018 | Иновации и конкурентоспособност | ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК | енергоспестяващи технологии |

Печат Печат