Изпрати запитване

2021 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК: Насърчаване на предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Група от операции 1: Проекти за дигитализация и подобряване на производствения капацитет, технологично развитие и модернизация в МСП

1.1 Схема за безвъзмездна помощ за дигитализация, технологична модернизация в предприятията и насърчаване на предприемачеството, чрез модернизация на технологичното оборудване, за увеличаване производствения капацитет на предприятието и увеличаване на ефективността му;

1.2 Схема за подкрепа на въвеждането на нови технологични решения, продукти и услуги в МСП – подкрепа за продуктова или процесна иновация и произтичаща от това модернизация и обновление на технологични процеси, линии, производствено оборудване и др;

1.3 Дигитализация на МСП – въвеждане на системи за управление - ERP, CRM софтуерно подпомагани системи за управление  др.
1.4 Извънредни процедури по ОПИК за подкрепа на микро, малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията.

Група от операции 2: Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса – комплексен проект за НПО, даващи информационно-консултантски услуги на МСП


2.1 Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията – акредитиране на тези организации, разработване на общ стандарт за вида и качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП;

2.2 Създаване на регионални бизнес инкубатори към мрежата на организациите в подкрепа на бизнеса, насочени към насърчаване на предприемачеството, подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от региона;

Група от операции 3: Подкрепа за МСП за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници, чрез консултации, инвестиции и обучения


3.1 Схема за подкрепа за въвеждане на енергоефективни технологични решения в МСП и големите предприятия;

3.2 Схема за подкрепа за въвеждане на ВЕИ за потребностите на предприятието;

Група от операции 4: Подкрепа за бизнес коопериране​

Схема  за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери. Финансират се консултации, инвестиции и обучения за мрежи и клъстери от МСП за дигитализация, насърчаване на предприемачеството и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията.


Запитване към Сибола

Изпрати