Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване шумовото натоварване на урбанизираните територии

Цел на приоритета:
Намаляване на емисиите на основните замърсители на въздуха на територията на страната (съгласно Директива 2001/81/ЕС и Гьотеборгския Протокол към КТЗВДР)

Мерки:
  • Модернизиране на оборудването в топлоелектрическите централи (ТЕЦ), публична собственост с инсталации за премахване на праховите частици и сярата от изпусканите газове, с оглед намаляване на емисиите и подобряване на енергийната ефективност;
  • Ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) от съоръженията за съхранение и дистрибуция на бензини;
  • Ограничаване на употребата на разтворители в инсталации, които са публична собственост;
  • Актуализиране на планове за подобряване на КАВ, за общините с нарушено качество на атмосферния въздух, като приоритетно ще се актуализират плановете за населените места с над 100 000 жители (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Добрич, Пазарджик и Перник), за чието изпълнение отговарят общинските органи;
Разработване на стратегически карти за шум, с изключение на картите за населените места над 250 000 жители и подготовка на планове за действие в съответствие с директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда;

Бенефициенти:
Общински администрации, общински фирми, регионални асоциации/сдружения на общини, публични дружества.


Запитване към Сибола

Изпрати