Изпрати запитване

2021 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 3 на ОПИК: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията

ПРИОРИТЕТ 3 на ОПИК: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията

 

1.Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия 

Общ бюджет на мярката: 97 мил.лв/50 мил.евро

Размер на финансиране: до 2,5 мил.лв.

Процент субсидиране: до 50%

Какво може да се финансира:

 • активи и строително-монтажни работи; 
 • материали и консумативи;
 • услуги, свързани с мерки за енергийна ефективностДопустими кандидати: големи предприятия от енергоемки сектори на икономиката.
 

2. Енергийна ефективност за малки и средни предприятия 

Срок за кандидатстване:

Цел на процедурата: Подобряване на енергийната ефективност за МСП

Общ бюджет на процедурата: 176 млн. лв./90 млн. евро

Допустими кандидати: микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Какво може да се финансира:
 • активи, които допринасят за енергийна ефективност; 
 • строително - монтажни работи;
 • отопление и охлаждане и/или производство на енергия от възобновяеми източници;
 • услуги, свързани с мерки за енергийна ефективност; 
 • въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията. 
Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от секторите:
 • добивна и преработваща промишленост;
 • производство и разпределение на енергия и газообразни горива;
 • добавяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци.
 

Процедура Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 

Октомври 2017 г. - прием на проекти: 90 дни

Цел на процедурата:  Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.Запитване към Сибола

Изпрати