Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 4: Техническа помощ

Цел на приоритета:
Ефективно управление на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” и повишаване на осведомеността на населението за програмата.

Мерки:
 • Оценка на постъпили проекти и техния подбор;
 • Организация на сесиите на комитета за наблюдение на оперативната програма;
 • Модернизация и поддръжка на информационната система за наблюдение и управление на оперативната програма и техническо оборудване за реализация и мониторинг на оперативната програма;
 • Публичност и информационни кампании за оперативната програма, нейните цели и приоритети;
 • Заплати за държавните служители в управляващия орган на оперативната програма и междинното звено, съгласно регламент на ЕС 448/2004;
 • Обучение за управляващия орган на оперативната програма, междинното звено, комитета за наблюдение и комитета за подбор на проекти в рамки на програмата, с оглед укрепване на капацитета им;
 • Одит и контрол на оперативната програма и други разходи, свързани с тях (като разходи, свързани с проверки на място по операциите, изпълнявани в рамките на оперативната програма);
 • Публикации, доклади и проучвания, свързани с оперативната програма, а така също и подготовка на програмни документи за следващия програмен период;
 • Обучение за крайните бенефициенти на оперативната програма за подготовка и представяне на проекти в рамки на програмата и за качествено управление на одобрените проекти, с оглед укрепване на капацитета им;
 • Подготовка на проекти за последващо финансиране в рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”;
 • Управление, оценка, наблюдение и контрол на оперативната програма и нейните приоритети/ дейности/ операции.
Бенефициенти:
Управляващият орган на оперативната програма и междинните звена, комитета за наблюдение на оперативната програма, комитета за подбор на проекти, звеното за вътрешен одит в МОСВ, общински администрации, общински фирми, регионални асоциации/ сдружения на общини.


Запитване към Сибола

Изпрати