Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени

Цел на приоритета:
Намаляване на частта от територията на страната покрита със замърсени терени, чрез рекултивация и затваряне на нерегламентирани сметища и съществуващи депа и чрез възстановяване на замърсени терени.

Мерки:
  • Поетапно почистване и рекултивиране на всички нерегламентирани сметища и на терени, които са замърсени с отпадъци и които са публична собственост;
  • Поетапно прекратяване на експлоатацията и последващо закриване на всички съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти и които са публична собственост;
  • Възстановяване на замърсени терени, които са публична собственост и върху които се предвиждат последващи икономически дейности и затваряне и саниране на големи депа за производствени и опасни отпадъци, които са публична собственост.
 
Бенефициенти:
Общински администрации, общински фирми, регионални асоциации/сдружения на общини, публични дружества, други приватизирани дружества, при които държавата (чрез договора за приватизация) е поела отговорност за причинени в миналото щети.


Запитване към Сибола

Изпрати