Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 6: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Цел на приоритета:
Намаляване и спиране загубата на биоразнообразие, чрез развитие на националната екологична мрежа НАТУРА 2000, устойчиво управление, опазване и възстановяване.

Мерки:
  • Изпълнение на инвестиционни дейности, съгласно разработените и приети планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000 и плановете за управление на защитени територии, свързани с опазване и възстановяване на местообитания и регулирано ползване на видове;
  • Разработване и актуализиране на плановете за управление на защитени територии и на планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000;
  • Картиране на местообитанията в мрежата НАТУРА 2000, както и националното им разпространение и изготвяне на доклад за благоприятния консервационен статус на видове и местообитания от директиви 79/409/ЕЕС и 92/43/ЕЕС;
  • Повишаване информираността на общините и населението за мрежата НАТУРА 2000;
  • Разработване на планове за действие за всички застрашени видове, които са от световно/ европейско значение и изпълнение на залегналите в тях дейности;
  • Възстановяване на унищожени или антропогенно повлияни местообитания;
  • Проучване и ограничаване на влиянието на инвазивни видове;
  • Дейности, целящи смекчаване на влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие;
 
Крайни бенефициенти:
Общински администрации, регионални асоциации/сдружения на общини, дирекции на национални и природни паркове и други регионални органи на МОСВ и МЗГ, управляващи НАТУРА 2000 места и защитени територии, неправителствени организации.


Запитване към Сибола

Изпрати