Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 7: Развитие на адекватна информационна и мониторингова система за сектор “околна среда” в страната

Цел на приоритета:

Осигуряване на достатъчна и надеждна информация за процеса на определяне на националната политика за различните компоненти на околната среда, процеса на докладване на съответните структури на ЕС и за публичната информираност.

Мерки:
  • Оптимизиране и модернизация на националната информационна система за мониторинг и контрол на околната среда в подсистемите;
  • Развитие на допълнителни компоненти за системите на докладване във връзка с предстоящо въвеждане и прилагане на европейски директиви в националното законодателство. Това включва методическо и софтуерно осигуряване на процеса на докладване, регистър за замърсените места, система за отчетност на отпадъците;
  • Обезпечаване с технически средства на държавни институции отговорни за лабораторни анализи по околна среда;

Крайни бенефициенти:
МОСВ, ИАОС, Басейнови дирекции, РИОСВ, общини, дирекции “Национални паркове” при МОСВ.


Запитване към Сибола

Изпрати