Изпрати запитване

ПРСР - мярка 4.2, мярка 8.6

Мярка 6.4 на ПРСР  отваряне на прием 

 

Мярка 4.2 и мярка 8.6 - условия за кандидатстване по наредба за приеми 2014-2020 г.

Мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР подкрепят инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопански продукти и производства свързани с преработка на горски продукти.

Сибола разполага с опит по структурирането на успешни проекти по всички главни направления на преработвателния сектор на селскостопански и горски продукти.

Заедно с подготовката на проект с максимални шансове за одобрение, Сибола като управленски консултант предоставя максимална добавена стойност:

 • по избор на технологични решения,
 • намаляване на енергийни разходи,
 • въвеждането на иновативни решения,
 • управление на информацията във фирмата,
 • цялостни разработки и стратегическо бизнес планиране,
 • създаване на организация на маркетинг.

 

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Преработката и маркетинга на селскостопанска продукция - месо, мляко, плодове и зеленчуци, ядки, медицински култури и билки.

 

Допустими разходи по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020:

 • Технологични линии
 • Машини и оборудване
 • Строителство на производствени и складови помещения
 • Софтуерни решения свързани с производствената дейност
 • Пречиствателни станции
 

Финансиране по мярка 4.2 на материални инвестиции:​

 • за изграждане и реконструкция на сгради необходими за производството. 
 • закупуване и инсталиране на нови машини за производството.
 • закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни за превоз на суровините и на готовата продукция.
 • за изграждане и модернизиране на лаборатории.
 

По мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 Сибола консултира: 

Изграждането и модернизацията на предприятия за месопреработка, млекопреработка, преработка на плодове и зеленчуци, етерично маслени култури, ядки и фуражи.

 

Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

По мярка 8.6 на ПРСР „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" имат възможност да кандидатстват за подкрепа собствениците, наемателите и арендатори на гори, както и извършващите услуги в горския сектор. Субсидията по мярка 8.6 е в размер на 50/100 от всички  разходи допустими по проекти в общините от селските райони на страната  и 40/100 за останалите общини.

Максимумът на общия размер допустими разходи на един кандидат по мярка 8.6 за  периода на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 хиляди евро.

 

Бюджетът за финансиране на мярка 8.6 по приеми за 2014-2020

 

Сибола - цялостни решения по мярка 8.6 за производство на пелети и други горски продукти 

Съвместно с партньорите си Сибола предоставя комплексни решения за изграждането на работещи инсталации за производство на пелети -  проектиране и инженеринг, доставки на машини и линии, проекти до ключ.
Потреблението на пелети в ЕС бележи траен растеж, което е основа за очакване за устойчиво развитие на производството им в България, като страна с добре развит горски сектор.
Въведените в ЕС общи стандарти за качество на пелетите гарантират пазара и цената на произведените пелети с добро качество.

В предстоящия прием по мярка 4.2 и мярка 8.6 на последващ контрол подлежи обема на производството, както и продажбите заложени в бизнес-плана, а така също поетите ангажименти за заети работни места в предприятието.

Резултатите от продажбите на предприятията след реализирене на проектите по мярка 6.4 2023, 8.6 и мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 подлежат на мониторинг.


 


Запитване към Сибола

Изпрати