Изпрати запитване

Актуално

30.04.2020

Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19

Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  процедура на Министерство на икономиката по програма ОПИК

Предвижда се стартиране на приема по процедурата за микро и малки предприятия за подбор на проекти на 14 май 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ e 173 милиона лева и се отпуска за секторите на българската икономика без тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).
 

Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект за микро и малки предприятия:


- минимална стойност:    3 000 лева
- максимална стойност: 10 000 лева

Всеки кандидат може да заяви безвъзмездна финансова помощ, която не може да надвишава 10% от осъществения оборот за 2019 г.

Кандидатстването се осъществява електронно чрез системата ИСУН 2020.
 

Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 допустими кандидати са:


 - юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 - с персонал до 50 служители;
 - регистрирани преди 01.07.2019 г.
 - осъществявали стопанска дейност;
 - имат регистриран спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;
 - извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.
 - да имат валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) или такъв на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно;
 - подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. в Националната агенция по приходите.
 - минимален оборот на кандидатите за 2019 г – 30 000 лв.
 

За микро, малки и средни предприятия са допустими разходи следните разходи за подкрепа : 


Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за:
- суровини, материали и консумативи;
- външни услуги (вкл. Наем, режийни разходи);
- разходи за оборотни средства;
- персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал, подпомогнат по мярката 60/40).
 

Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

 
Класирането на проектните предложения зависи от покриването на критериите за оценка, реда на тяхното постъпване и изчерпването на финансовия ресурс по процедурата.
 
Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца
Успехът на един проект се базира на професионалното отношение на избрания консултант.
Сибола предлага експертно консултиране от екип от професионалисти с над 15 годишен опит, което е съобразено с индивидуалните нужди на всяка компания.

Процедурата за подкрепа на малки предприятия до 150 000 лв. предстои да бъде отворена през юли 2020 г.Запитване към Сибола

Изпрати