Изпрати запитване

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Процедура Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите 2018 

Краен срок 23 април 2018 г. - Важно !

 

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите - Цел на процедурата: 

 

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи за намаляване на отпадъците от производствената дейност.

 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 71 млн. евро

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите - допустими кандидати :

 

- Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
- Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
- Да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).
- Кандидатите осъществяват дейност (основна или допълнителна) в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
- Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008 – Приложение Н). 

Сибола - решения по структуриране на проектите за