Изпрати запитване

Актуално

30.11.-0001

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия


Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия е предоставя подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт, стока или услуга, или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

- Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 10 000 000 евро (19 558 300 лева).
 
- Максималният размер 200 000 евро (391 166 лева).
 
- Максимален процент на публичното съфинансиране е до 90%.
 

Допустими разходи за разработване на иновации от стартиращи предприятия:


- Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.

- Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден като размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2600 лв.).

- Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;

- Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

- Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии-допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата.

- Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.


Разходи за външни услуги при разработване на иновации от стартиращи предприятия:


- Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес.

Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн).

- Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

- Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес.

- Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес.

-Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес.

- Наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес.

- Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

- Разходи за визуализация – до 2000 лева.


Максимален срок за изпълнение на проекта е 24 месеца

 

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВАЗапитване към Сибола

Изпрати