Изпрати запитване

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процедура в подкрепа за средни предприятия по ОПИК 2020 - Актуално

Процедура в подкрепа за средни предприятия по ОПИК 2020

 

Безвъзмездна финансова помощ за средните предприятия от 50 000 до 150 000 лв. 


Министерството на икономиката, като управляващ орган на ОПИК, във връзка със затрудненията в редица сектори, взе решение, съгласувано с администрацията на Европейския съюз да пренасочи бюджети от ОПИК към нова извънредна процедура за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите спадове в оборотите в следствие от пандемията COVID-19.

 

Приемът на проекти от средни предприятия започва през юли 2020 г. и ще продължи до 24 август.


Бюджетът, който се отпуска за да бъдат подпомогнати кандидатите е 200 млн лв., разпределен по сектори на КИД – 2008 г. и с нова допълнителна възможност за прехвърляне на средства от сектори с излишък към сектори, където има недостиг.

Най - много финансови средства ще бъдат разпределени в:
-  сектор С преработвателна промишленост,
-  сектор G търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети,
-  сектор F строителство,
-  сектор I хотелиерство и ресторантьорство
 

Целта е да се предостави финансова помощ на регистрираните по Закона за МСП юридически лица и ЕТ, които покриват обявените от процедурата критерии:


        - средно предприятие с персонал от 50 до 250 души и с положителен финансов резултат за последните години;
        - да е с намалял над 20 на 100 оборот за един от месеците в периода на пандемията COVID-19 в сравнение със същия месец на миналата година;
        - да има завършени две финансови години и прихода за 2019 г. да e поне 1 млн. лв.;
        - дължимите данъци и осигурителни вноски да не са повече от 1% от оборота за 2019 г.
 

Процедурата покрива разходите, които са направени в периода на пандемията COVID – 19 до края на изпълнението на проекта и се отнасят за закупуване на материали и суровини, нужни за работата на фирмата, както и за външни услуги и персонал – заплати и осигурителни вноски. 
Безвъзмездна финансова помощ за средните предприятия е от 30 000 лв до 150 000 лв. в размер на 5 % от оборота.


Кандидатстването става единствено онлайн през системата на ИСУН с квалифициран електронен подпис (КЕП). Средните предприятията ще могат да променят вече внесената в ИСУН документация, като тук приоритет има времето на промяната, която е направена последно.


Работата на Сибола до одобрението на проекта обхваща:

         1. предварително оценяване на кандидата съгласно критериите на процедурата;
         2. запознаването му с цялата информация относно кандидатстването;
         3. одготовка на всички необходими документи;
         4. подаване на готовия проект в системата на ИСУН с КЕП;

След одобрението на проекта извършваме организация на документооборота по отчитане на проекта съгласно изискванията на управляващия орган.Като управленски консултант Сибола подготвя подробен анализ и определя причините за икономическия спад в средното предприятие. Това включва:

1. Описание на връзката между спада в оборотите на предприятията и пандемията COVID-19;
2. Прилага аргументи за връзката и да представи количествени данни;
3. Очертава най-засегнатите елементи на производствения процес или предоставяни услуги;
4. Прогнозира ефекта от пандемията върху дейността на предприятието;
5. Опишва всички механизми за преодоляване на последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието.
6. Цялостен управленски подход за излизане от състоянието на влошеното икономическо състояние.

Като консултантска организация по управление на предприятията, Сибола е на разположение за комплексна консултантска помощ самостоятелно или с помощта на външни партньори (SAP) за системни мерки за излизане от кризата.​


Доверявайки се на професионален консултант с огромен опит в подготовката и отчитането на стотици успешни проекти за финансиране, кандидатът делегира отговорност на екипа на Сибола доказал ефективност и резултатна работа за българските предприятия.​


Преодоляване на икономическите последствия от пандемията


Няма мерки, които да предотвратят или напълно да компенсират неблагоприятния стопански ефект от пандемията. Могат само да облекчат щетите в различна степен за отделните сектори. Икономиката ще започне да се възстановява, но това зависи от факта колко бързо стопанските единици могат да възстановят своята продуктивност и достъп до пазара.

Статистиката показва, че предварителните прогнози за рецесия от около 4-5% от БВП на страната, ще бъдат надхвърлени, поради наложилите се продължителни ограничителни мерки у нас, както и в Европа и очакванията са за продължителна рецесия през цялата 2020 г.

Пандемията се отразява различно на различните сектори, тъй като спират изцяло дейността си заради ограничения социален живот. На първо място в най-засегнатите сектори са туристическия сектор, включително организаторите на културни или спортни събития и непосредствено свързания с ограниченията за пътуване въздушен транспорт. Няма посочен край на пандемията, което пречи на планирането и възстановяването на туризма.

Предприятията в промишлеността едновременно имат трудности с доставките на суровини, както и с отменени или отложени поръчки. Общото свиване на стопанската активност води до спад на потреблението, отлагане или преосмисляне на инвестиции. Това  от своя страна ще допринесе до свиване на търсенето на бизнес услуги - ИТ, аутсорсинг на процеси и др.​
 

Най-тежко засегнати в икономиката ни средни предприятия са в следните сектори на дейност:

 
 • Производство на изделия от каучук и пластмаси

 • Производство на основни метали

 • Производство на метални изделия, без машини и оборудване

 • Производство на компютърна техника, електроника и оптика

 • Производство на електрически съоръжения

 • Производство на машини и оборудване

 • Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

 • Производство на превозни средства, без автомобили

 • Търговия на едро без търговия с автомобили

 • Сухопътен транспорт

 • Въздушен транспорт

 • Хотелиерство

 • Ресторантьорство

 • Производство на филми и телевизионни предавания, звукозапис

 • Даване под наем и оперативен лизинг

 • Култура, спорт и развлечения

 

Средно засегнати икономически от пандемията COVID -19 предприятията по сектори:

 

 • Добив на метални руди

 • Добив на неметални материали и суровини

 • Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

 • Производство на облекло

 • Обработка на кожи и кожени изделия

 • Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

 • Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

 • Производство на химични продукти

 • Производство на изделия от други неметални минерални суровини

 • Производство на мебели

 • Строителство

 • Търговия на дребно с нехранителни стоки

 • Търговия с автомобилни горива и смазочни материали

 • Складиране и обработка на товари

 • Пощенски и куриерски дейности

 • Издателска дейност

 • Операции с недвижими имоти

 • Юридически, счетоводни, консултантски, архитектурни, инженерни, рекламни и други професионални дейности

 • Наемане и предоставяне на работна сила, охрана, почистване, туристически, административни услуги.


  

 ​ 


Запитване към Сибола

Изпрати