Подмярка 4.1 на ПРСР


Подмярка 4.1 на ПРСР - нова наредба за финансиране на инвестиции за повишаване рентабилността на земеделските стопанства

 

ПОДМЯРКА 4.1 на ПРСР - ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ :

 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури

 

ДФЗ РАЗГЛЕЖДА ДОКУМЕНТИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ ПРСР НА :

 • Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.
 • Групи/Организации на производители.


Подмярка 4.1 -  допустими материални инвестиции по наредба  :

 • Модернизация и механизация-закупуване на машини, земеделска техника и   високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция-силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция-ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда-машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност-активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.
 • Изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.


ВАЖНО! Земеделските стопани за първи път имат възможност да кандидатстват за напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на мярка 4 на ПРСР г.
 

 Подмярка 4.1 на ПРСР -  допустими нематериални инвестиции по наредба :

 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване на софтуер.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

 

Подмярка 4.1 на ПРСР - интензитет и размер на помощта  :

 • Финансовата помощ е в размер на 50–60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Максималният размер на един проект за закупуване на земеделска техника 500 000 евро.
 • Максималният размер на един проект за  периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро.
Печат Печат