Изпрати запитване

Инвестиции в земеделските стопанства (бивша мярка 4.1)

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Бюджет по процедурата: 241 892 313  евро 

Подпомагат се земеделски производители,
които отговарят на следните изисквания:

-
 • да са физически лица
 • да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия
 • Групи и организации на производители
 • Кооперативни обединения на земеделски стопани
 
Важни акценти в приема на проекти по мярка "Инвестиции в земеделски стопанства" (бившка мярка 4.1) по линия на Стратегически план за развитието на земеделието на България 2023-2027 (СПРСР):
-
 • да имат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или публична финансова помощ за извършваната от тях селскостопанска дейност;
 • „средни“ и „големи“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
  • средно земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 30 000 до 170 000 евро, включително;
  • голямо земеделско стопанство – стандартен производствен обем над 170 000 евро;
 • „малки“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
  • малко земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 8 000 до 30 000 евро, включително; 
-
Размер на помощта:
-
 
Вид на стопанството/ кандидата Размер на финансовата помощ Максимален размер на допустимите разходи Максимален размер на разходите за земеделска техника
Малко земеделско стопанство До 50% 250 000 евро 250 000 евро
Средно земеделско стопанство До 50% 500 000 евро 250 000 евро
Голямо земеделско стопанство До 50% 750 000 евро 375 000 евро
Група/ Организация на производителите С до +25% 1 500 000 евро 750 000 евро

*Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори;


Допустими дейности:

Производството на селскостопански продукти включени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук.


Допустими разходи:
 • Инвестиции във физически активи за модернизация и механизация, свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/ рехабилитация на съоръжения и закупуване и монтиране на оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в изграждане/реконструкция/закупуване на машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (водна, вятърна, слънчева, геотермална енергия и остатъчна/отпадъчна биомаса) за собствено потребление за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции, насочени към надвишаване на изискванията за хуманно отношение към животните и повишаване на биосигурността.
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Приоритети и критерии за оценка:
 • Проекти за производство на земеделска продукция в чувствителни сектори;
 • Производство на биологични продукти;
 • Инвестиции за покриване на нововъведени стандарти на ЕС;
 • Технологии водещи до намаляване на емисиите, проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии или иновации в земеделското производство;
 • Инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо развитие, дигитализация и роботизация, в това число устойчива енергия;
 • Проекти, насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители;
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост;
 • Проекти на млади фермери;
 • Кандидати на територията на райони с природни и други ограничения;
 • Проекти с инвестиции в напояване;


Запитване към Сибола

Изпрати