Подмярка 4.1 на ПРСР

Мярка 4.1 прием 2021 ПРСР
Мярка 4.1 2021 - прием за инвестиции в земеделски стопанства - НАРЕДБА - Актуално

Извънреден прием на ПРСР 2014 - 2020 с допълнителен бюджет от преходният период до 2023 год.


ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1 2021 НАРЕДБА - ЧУВСТВИТЕЛНИ, ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ:

 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури

ПРИЕМ 2021 НА МЯРКА 4.1 НАРЕДБА ЗА ДФЗ - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ТОЧКИ:

 • ЧУВСТВИТЕЛЕН СЕКТОР
 • ГРУПА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 • ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОДОБРЯВАНИ ДОСЕГА В ПРСР 2014-2020
 • ПЕЧАЛБА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОД.
 • МЛАДИ ФЕРМЕРИ
 • ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
 • ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ
 • НАПОЯВАНЕ 
 • ОПАЗАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ
 • ИНОВАЦИИ В СТОПАНСТВОТО
 • НАТУРА И НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ

МЯРКА 4.1 ПРИЕМ 2021 ЖИВОТНОВЪДСТВО

 • Птицевъдство
 • Свиневъдство
 • Говедовъдство - млечно, месно и смесено направление
 • Овцевъдство - млечно, месно и смесено направление
 • Козевъдство
 • Зайцевъдство

Критерии за оценка - иновации, енергийна ефективност и ВЕИ -  цялостно управление на проекти от СИБОЛА:
 

- подготовка,
- тръжни процедури,
- финансиране,
- отчитане,
- подкрепа през целият период на мониторинг  

 

ДФЗ - ПРИЕМ 2021 ПО МЯРКА 4.1 ОТ ПРСР 2014-2020 ДОКУМЕНТИ НА:

 • Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.
 • Групи и Организации на производители.


Подмярка 4.1 прием 2021 -  материални инвестиции по наредба:

 • Модернизация и механизация - закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция - силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция - ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда - машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност - активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.


 

Подмярка 4.1 прием 2021 на ПРСР 2014-2020 -  нематериални инвестиции по наредба:

 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

 

Подмярка 4.1 прием 2021 на ПРСР 2014-2020 - интензитет и размер на помощта:

 • Финансовата помощ е в размер на 50 - 75% от общия размер на допустимите разходи.
 • Максималният размер на един проект за животновъдство 1 000 000 евро.
 • Максималният размер за подпомагане на инвестициите на земеделско стопанство за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро.

Условия за кандидатстване и прием на документи от ДФЗ по мярка 4.1 за 2021 г.   
 

За повече информация на тел. 0897971491, 02 971 29 22, info@cibolabg.com ВАЖНО!  
Печат Печат