Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ПРОЦЕДУРА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ на ОПИК 2018


Процедурата ще бъде обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.

В схемата на ОПИК за 2018 г са обединени досегашните възможности за подкрепа на инвестициите в модернизация на производствено оборудване и инвестициите в ERP.
По този начин предприятията имат възможност едновременно да получат финансиране за подобряване на производствения си капацитети за повишаване на управляемостта и дигитализацията на управлението си.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ 


Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.
БЮДЖЕТ: 77 млн. евро.

РЕЖИМ НА ПОМОЩТА:  Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;  Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА: 100 000 лева – 1 000 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ: 35% – 70% от общите допустими разходи по проекта.

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 18 месеца.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
МСП - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Кандидатите трябва да имат реализирани определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, които  развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
 •  С20 „Производство на химични продукти“;
 •  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
 •  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 •  С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 •  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 •  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 •  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“. Интензивни на знание услуги:
 •  С20 „Производство на химични продукти“;
 •  J58 „Издателска дейност“;  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 •  J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
 •  J61 „Далекосъобщения“;
 •  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 •  J63 „Информационни услуги“;
 •  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
 •  С10 „Производство на хранителни продукти“;
 •  С11 „Производство на напитки“;
 •  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 •  С14 „Производство на облекло“;
 •  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
 •  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
 •  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
 •  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 •  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
 •  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 •  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 •  С24 „Производство на основни метали“;
 •  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
 •  С31 „Производство на мебели“;
 •  С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
 •  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 
 1. Дейности за подобряване на производствения капацитет; 
 2. Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие; 
 3. Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса; 
 4. Дейности за визуализация на проекта. ​
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Елемент А “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет”:
 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента. 
 2. Разходи за права върху патенти, лицензи, “ноу-хау", специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
Елемент Б “Услуги за подобряване на управленския капацитет”: 
 1. Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
 2. Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса. 
 3. Разходи за визуализация на проекта.
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване.
Минималният срок за подаване на проектни предложения за първи краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата.
Печат Печат