Изпрати запитване

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА МСП 2018 СТАРТИРА


Процедурата е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.

В схемата на ОПИК за 2018 г са обединени досегашните възможности за подкрепа на инвестициите в модернизация на производствено оборудване и инвестициите в ERP.
По този начин предприятията имат възможност едновременно да получат финансиране за подобряване на производствения си капацитети за повишаване на управляемостта и дигитализацията на управлението си.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП  

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.

БЮДЖЕТ: 77 млн. евро.

РЕЖИМ НА ПОМОЩТА:  Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;  Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА: 100 000 лева – 1 000 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ: 35% – 70% от общите допустими разходи по проекта.

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 18 месеца.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 
  1. Дейности за подобряване на производствения капацитет; 
  2. Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие; 
  3. Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса; 
  4. Дейности за визуализация на проекта. ​
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Елемент А “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет”:
  1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента. 
  2. Разходи за права върху патенти, лицензи, “ноу-хау", специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
Елемент Б “Услуги за подобряване на управленския капацитет”: 
  1. Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
  2. Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса. 
  3. Разходи за визуализация на проекта.
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване.
Минималният срок за подаване на проектни предложения за първи краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Може ли да бъде полезна за вашето предприятие процедурата за  Подобряване на производствения капацитет на МСП за 2018?


Екипа на Сибола може да бъде с Вас по целия път на един успешен проект

          1. да подготви цялостното проектно предложение 

          2. управление на проекта до изплащането на субсидията, както и в периода на мониторинг.

Повече за успешните проекти на Сибола за подобряване на производствения капацитет може да намерите тук.

 

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 - допустими кандидати по сектори и кодове по КИД

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 - допустими кандидати


МСП - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Кандидатите трябва да имат реализирани определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, които  развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:


Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 по сектори и кодове по кид


Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 С20 „Производство на химични продукти“;
 C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
 C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“. 

Интензивни на знание услуги:

 J58 „Издателска дейност“;  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
 J61 „Далекосъобщения“;
 J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 J63 „Информационни услуги“;
 М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

 С10 „Производство на хранителни продукти“;
 С11 „Производство на напитки“;
 С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 С14 „Производство на облекло“;
 С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
 С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
 С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
 С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
 С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 С24 „Производство на основни метали“;
 С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
 С31 „Производство на мебели“;
 С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
 С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 


Запитване към Сибола

Изпрати