Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА МСП на ОПИК 2018


Процедурата ще бъде обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.

В схемата на ОПИК за 2018 г са обединени досегашните възможности за подкрепа на инвестициите в модернизация на производствено оборудване и инвестициите в ERP.
По този начин предприятията имат възможност едновременно да получат финансиране за подобряване на производствения си капацитети за повишаване на управляемостта и дигитализацията на управлението си.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП  


Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.

БЮДЖЕТ: 77 млн. евро.

РЕЖИМ НА ПОМОЩТА:  Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;  Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА: 100 000 лева – 1 000 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ: 35% – 70% от общите допустими разходи по проекта.

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 18 месеца.ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 
  1. Дейности за подобряване на производствения капацитет; 
  2. Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие; 
  3. Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса; 
  4. Дейности за визуализация на проекта. ​
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Елемент А “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет”:
  1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента. 
  2. Разходи за права върху патенти, лицензи, “ноу-хау", специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
Елемент Б “Услуги за подобряване на управленския капацитет”: 
  1. Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
  2. Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса. 
  3. Разходи за визуализация на проекта.
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване.
Минималният срок за подаване на проектни предложения за първи краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Може ли да бъде полезна за вашето предприятие процедурата за  Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ на ОПИК за 2018?


Екипа на Сибола може да бъде с Вас по целия път на един успешен проект

          
1. да подготви цялостното проектно предложение 

          2. управление на проекта до изплащането на субсидията, както и в периода на мониторинг.

Повече за успешните проекти на Сибола за подобряване на производствения капацитет може да намерите тук.

 

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 - допустими кандидати по сектори и кодове по КИД

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 - допустими кандидати


МСП - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Кандидатите трябва да имат реализирани определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, които  развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:


Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 по сектори и кодове по кид


Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 С20 „Производство на химични продукти“;
 C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
 C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“. Интензивни на знание услуги:
 С20 „Производство на химични продукти“;
 J58 „Издателска дейност“;  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
 J61 „Далекосъобщения“;
 J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 J63 „Информационни услуги“;
 М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
 С10 „Производство на хранителни продукти“;
 С11 „Производство на напитки“;
 С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 С14 „Производство на облекло“;
 С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
 С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
 С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
 С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
 С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 С24 „Производство на основни метали“;
 С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
 С31 „Производство на мебели“;
 С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
 С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 


Печат Печат