Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 - допустими кандидати по сектори и кодове по КИД

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 - допустими кандидати


МСП - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Кандидатите трябва да имат реализирани определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, които  развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:


Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018 по сектори и кодове по кид


Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 С20 „Производство на химични продукти“;
 C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
 C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“. 

Интензивни на знание услуги:

 J58 „Издателска дейност“;  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
 J61 „Далекосъобщения“;
 J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 J63 „Информационни услуги“;
 М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

 С10 „Производство на хранителни продукти“;
 С11 „Производство на напитки“;
 С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 С14 „Производство на облекло“;
 С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
 С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
 С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
 С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
 С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 С24 „Производство на основни метали“;
 С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
 С31 „Производство на мебели“;
 С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
 С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 


Печат Печат