Изпрати запитване

Подобряване на производствения капацитет в МСП

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП стартира в 2018 г.

Стартира процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.
 
 
 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, модернизация на оборудването и засилване на експортния им потенциал.
 
БЮДЖЕТ: 75 млн. евро.

РЕЖИМ НА ПОМОЩТА:
· Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
· Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА: 100 000 лева – 1 000 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ: 35% – 70% от общите допустими разходи по проекта.

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 12 месеца.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
 
1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. Придобитите инвестиции  в рамките на тази дейност може да са насочени към:
- подобряване на производствените процеси;
- намаляване на производствените разходи;
- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).
 
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:


1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.
 
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП 


 Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен срок за кандидатстване.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 21.05.2019 г.

 
КАК ТОЧНО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ЗА 2018?

Екипът на Сибола може да бъде с Вас по целия път на един успешен проект

            1. да подготви цялостното проектно предложение.
            2. управление на проекта до изплащането на субсидията, както и в периода на мониторинг.


 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП 2018 - ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


МСП - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Кандидатите трябва да имат реализирани определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП 2018 ПО СЕКТОРИ И КОДОВЕ ПО КИД

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 
Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
 
Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
 


Запитване към Сибола

Изпрати