Изпрати запитване

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Консултиране на над 110 проекта за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП


Кой може да кандидатства за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ? 

​Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство.
 

Какво може да се финансира по процедурата повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ?

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА:


Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността
Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт
Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията
Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО СХЕМАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

​Инвестиционни разходи
Разходи за материали и консумативи
Разходи за услуги

 

ФИНАНСИРАНЕ:

Общ бюджет на процедурата "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"  е 50 млн. евро
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 500 000 лв.
Интензитет на помощта: до 45 %


СИБОЛА - НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯЗапитване към Сибола

Изпрати