Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия


Насърчаване на предприемачеството за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия 


Консултиране на над 110 проекта за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП

Кой може да кандидатства за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ? 

​Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство.


Какво може да се финансира по процедурата повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ?


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА:

 • Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт
 • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
 • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията

Допустими разходи по схемата за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия:

 • ​Инвестиционни разходи
 • Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за услуги


ФИНАНСИРАНЕ:

 • Общ бюджет на процедурата "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"  е 50 млн. евро
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 500 000 лв.
 • Интензитет на помощта: до 45 %

Сибола - насърчаване на предприемачеството за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

Печат Печат