Изпрати запитване

Актуално

02.03.2018

Приети са критериите за новия прием по мярка 6.4 на ПРСР

Приети са критериите за новия прием по мярка 6.4 на ПРСР

Министерство на земеделието стартира мярка 6.4 на ПРСР прием 2018 г. през септемвриКритериите за оценка по мярка 6.4 на ПРСР бяха приети с гласуване на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР при Министерство на земеделието. 
Управляващия орган на ПРСР взе решението при предстоящия прием да бъдат обособени самостоятелни процедури със собствени отделни  бюджети, срокове и насоки с правила при кандидатстването съгласно направлението на дейността на проектите:
  • производство
  • услуги
  • занаяти 
  • туризъм

Гарантирано е финансиране за селски туризъм е новината по мярка 6.4 на ПРСР - къщи за гости, ресторанти, басейни, спа - центрове, спортни съоръжения и др. 


Комитета по наблюдение по ПРСР към Министерство на земеделието гарантира отделен бюджет за селски туризъм по мярка 6.4 на ПРСР - къщи за гости, ресторанти, спа - центрове, басейни и други спортни съоръжения.

проекти по мярка 6.4 - ПРСР - прием 2018

Критериите  за оценка на проектите в сектор туризъм са обсъдени, но дискусията ще бъде продължена и решенията отложени за следващо заседание на Комитета по Наблюдение на ПРСР,  във връзка с получени крайно противоречащи и взаимно изключващи се становища от различни браншови организации.
Пълно единодушие има по отношение на подкрепата за устойчиви дейности създаващи трайна заетост и доходи в селските райони.

По мярка 6.4 на ПРСР Министерство на земеделието стартира прием на документи за производство, услуги и занаяти с нови изисквания - срок септември 2018


Първия прием по мярка 6.4 на ПРСР стартира с прием на документи за проектни предложения с общ срок за проекти за производство, услуги и занаяти едновременно.

Гласувано бе решение за минимален брой точки на 40 т. за проектите за производство при максимално  127 т. и услуги – максимално 137 т. които дадено проектното предложение трябва да събере, за да бъде допуснато за разглеждане.

Различен праг от 10 т. е определен за проекти в занаятите при максимален таван от 49 точки.

Министерството на земеделието финансира мярка 6.4 на ПРСР със 100 млн. евро за 2018 г. Размера на гарантираните бюджети ще бъде определен със следващо  решение, което ще диференцира смесените проекти от няколко сектора.

Министерство на земеделието разработва отделни насоки за процедурите за кандидатстване по всяко от направленията.
Изискванията за кандидатстване съдържат подробна информация за условията и реда за кандидатстване, критериите за  оценка на проектите и тежестта им, както и общият размер бюджета за финансиране по секторите, условията за допустимост на бенефициентите, допустимите дейности и инвестиции, документи при кандидатстване, крайните срокове за прием на документи, както и процедурата  за сключване на договори за подпомагане по мярка 6.4 на ПРСР.

Министерство на земеделието публикува наредба за прием по мярка 6.4 на ПРСР за обществено обсъждане.Запитване към Сибола

Изпрати