Изпрати запитване

Актуално

10.11.2017

Приоритетите по мярка 4.2 - семинар на АМБ и ОББ на Месомания 2017

Приоритетите по мярка 4.2 - семинар на АМБ и ОББ на Месомания 2017

Мярка 4.2 прием на ПРСР - приоритетите на Наредба 20 за финансиране - ВАЖНО !

 

На 9 ноември, като част от най-голямото бизнес събитие в София за хранително-вкусовата промишленост, хотелиерите  и ресторантьорите - МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК, се проведе среща Европейски пари за преработвателния сектор - мярка 4.2 на ПРСР.

Организатори на събитието бяха Асоциация на месопреработвателите, СИБАНК и ОББ и Сибола със специалното участие на представители на Министерство на земеделието, храните и горите.

Представени бяха възможностите пред преработвателите след измененията по мярка 4.2 на ПРСР, както и новите тенденции в преработвателния сектор в глобален аспект. Министерство на земеделието за мярка 4.2 на ПРСР - приоритетите в наредбата за финансиране изискват реални бизнес план и енергиен одит

Събитието беше открито с презентация на Милен Кръстев - главен експерт Дирекция развитие на селските райони към Министерство на земеделието, храните и горите, който увери присъстващите, че мярка 4.2 на ПРСР се очаква да стартира в предстоящите няколко месеца. Той запозна присъстващите с новите приоритети при отварянето на предстоящия прием за финансиране по мярка 4.2 на ПРСР.

Заедно с анализа на досегашния прием бяха представени и новите изисквания за контрол на посочените при кандидатсването показатели на бизнес-плана, енергийния одит и особено новите изисквания по системата ИСУН.

Съответствието на сключените договори с критериите за подбор на проекти показват, че 100 % от проектите са за преработка на суровини от приоритетни сектори. На следващо място по тежест спрямо сключените договори като основание за одобрение на заявленията са били създаването на работни места, реализирането на инвестиции на територията на селските райони (94%) и реализирането на инвестиции, свързани с повишаване на енергийната ефективност (70 %). В по-малка степен като основание за получаване на предимство се явява преработката на собствени суровини и биопроизводството, които в следващия прием с променени условия ще имат значителна тежест при оценка на проектите.

При отварянето на прием по мярка 4.2 за 2018 г. - обновление и замяна на амортизираните активи  

На срещата официално изявление направи и д-р Светла Чамова - Изпълнителен директор на АМБ, която сподели основните трудности пред месопреработвателния сектор, свързани с необходимост от технологично обновление и замяна на амортизираните активи на преработвателите, като непосредствена необходимост за месопреработвателните предприятия при предстоящият прием по мярка 4.2 за 2018 г. Тя изрази голяма надежда, че промените в критериите за подбор в Наредбата по мярката ще помогнат на предприятията от реалния бизнес - тези с история, пазари, заети и произвеждащи продукти с висока хранителна стойност, достигащи до трапезата на потребителите.

Д-р Чамова посочи основните проблеми в политиката за подобряване на конкурентоспособността в месопреработвателния сектор в България. Наблюдава се тенденция към засилен износ на суровини към ЕС и трети страни, която силно притеснява месопреработвателния сектор. Сериозно трябва да се работи по въпроса за задържане на произведеното българско месо в пределите на страната и захранване на месната индустрия за производство на продукти с висока добавена стойност. Така страната ни ще се радва на добре познатите ни вкусове от близкото минало, произведени с българско месо, а не вносно. Висококачествена суровина с необходимите изисквания за безопасност при доставка от сертифицирани кланици е въпрос, който бе поставен на дебата.

Мярка 4.2 на ПРСР за 2018 г. - промените в наредбата дават приоритет на реалните преработватели и земеделски производители - Димитър Манов, управител на Сибола

Димитър Манов, управител на Сибола подкрепи Министерството и АМБ за промените в наредбата по мярка 4.2, за новата визия за приоритетни политики, станали основа на измененията в критериите и условията за прием по Наредбата.

Бяха представени новите световни тенденции в хранително-вкусовия сектор. С конкретни цифри бяха анализирани трендове в посоката на производство на здравословни и качествени храни, достъпни за всеки, с проследим произход и сигурност за тяхната безопасност.
Специално внимание в презентацията си Димитър Манов обърна на засиленият контрол при изпълнение на проектите в предстоящия прием по мярка 4.2 по отношение на спазване на заложените цели и резултати , а именно произвежданата продукция, посочена в бизнес плана да покрива минимум 50 % от капацитета на предприятието по технологичен проект за периода на мониторинг - 3 г. за МСП и 6 г. за големите предприятия.

Правилно изготвеният енергиен одит ще бъде изключително важен при позоваване на приоритет за намаляване на енергийните разходи в проектните предложения. Абсолютно необходимо ще бъде енергийния одит да бъде реален и прецизно изготвен, т.к. в последствие ефектите от инвестицията ще бъдат мониторирани от компетентните лица и ще се търси постигане на заложените енергийни спестявания. На срещата се наблегна и на внедряването на реални работещи иновации, като фактор за увеличаване на добавената стойност в сектора и като приоритет при оценка на проектните предложение.

Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с богата палитра от финансови инструменти, с които работят ОББ и СИБАНК в партньорство с преработвателния сектор, представени от Михаил Кьосев, зам. директор Дирекция МСП, СИБАНК и ОББ. Той сподели, че преработвателните предприятия могат да се възползват от облекчени и преференциални условия за кредитиране. 

ОББ и СИБАНК  използват ресурс от национални и Европейски донори, като Националният гаранционен  фонд (НГФ), Европейска инвестиционна банка, Европейска Банка за Възстановяване и Развитие и др. Банката има голям опит в работата с проектно кредитиране и има добри практики в издаването гаранции за авансови плащания по проекти, изпълнявани с Европейски програми, както и кредити за оборотен ресурс и ДДС кредити.

От банката заявиха готовност за финансиране на членовете на АМБ по мярка 4.2 на ПРСР.Запитване към Сибола

Изпрати