Изпрати запитване

Актуално

14.02.2016

Проекти за енергийна ефективност за МСП 2016 г. в ОПИК 2014 – 2020г.

проекти енергийна ефективност

Проекти за енергийна ефективност за МСП в ОПИК 2014 – 2020г.


Процедурата „Енергийна ефективност за МСП” 2016, 2017г. е един от  двата основни инвестиционни приоритета  на  целевата ос „Енергийна и ресурсна ефективност”на ОПИК 2014-2020 г. Подкрепата за повишаване на енергийната ефективност в предприятията включва  дейности по изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност, както и прилагане на мерки, препоръчани в одитните доклади.

Подкрепата обхваща и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, включва:
ИКТ базирани системи за управление на енергийната ефективност, повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността и подпомагане на високоефективни микро и малки когенерации, и модернизация на мрежи и др., които водят до повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия. При доказване на ефекта за повишаване на енергийната ефективност и приноса на сградния фонд в подобряване на енергийните и топлинни характеристики на производствените сгради на предприятията, допълваща подкрепа за СМР също ще бъде предоставена.

Целевата група за проекти са:
Съществуващи предприятия - микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите (извън секторите на търговия и услуги).

По инвестиционен приоритет "Ресурсна ефективност" се включват  дейности за подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и групи предприятия.

Ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините, включително промишлена симбиоза: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти; въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси.

Основни целеви групи:
МСП, организации на МСП, клъстери, индустриални зони, МИГ.

Типове бенефициенти: МСП от преработващата промишленост.
Размера на съфинансиране е от 35 % до 70 %, минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималния размер е 1 500 000 лв.

 
ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Запитване към Сибола

Изпрати