Изпрати запитване

Актуално

06.07.2016

Проекти за повишаване на енергийна ефективност на МСП 2017 - Важна информация

Проекти за повишаване на енергийна ефективност на МСП 2017 - Важна информация

Проекти за повишаване на енергийна ефективност - Важна информация.

- За кандидатстване с проекти за повишаване на енергийната ефективност за МСП, кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) в един от следните сектори: „Добивна промишленост”, „Преработваща промишленост”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” или „Строителство”.

- Фирмите бенефициенти трябва да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.). Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да надвишава 18 месеца.

- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 1,5 млн. лв. Проектните предложения следва да съдържат два елемента: „Инвестиции” (задължителен) и „Услуги”. По елемента „Инвестиции” максималният интензитет на БФП е между 55% и 70% в зависимост от категорията на предприятието и избора на режим на подпомагане, а по елемента „Услуги” – 90%.

- Проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит, изготвен за целите на процедурата от лице, вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Всяка от предвидените за изпълнение дейности следва да е с потвърден ефект на енергийни спестявания от минимум 5%, съгласно обследването за енергийна ефективност.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 12.10.2016 г.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност могат да подобрят структурата на разходите и да намалят себестойността на произвежданата продукция.

Във вече отворената през 2016 г. процедура „Енергийна ефективност за МСП”  на ОПИК 2014-2020 г. залага следните критерии при оценка на проектите:

1. Постигнат висок процент на енергийни спестявания 

2. Добра вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)

3. Кратък срок на откупуване на инвестицията

4. Ефективно оползотворяване на остатъчната топлинна енергия

5. Успешно изградени ко-генерационни инсталации


Вижте тук опитът на СИБОЛА в проекти за  повишаване на енергийната ефективност в МСП и големи предприятия.

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Запитване към Сибола

Изпрати