Изпрати запитване

Актуално

16.01.2017

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновацииа

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновацииа

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации за 2017

Разработване на продуктови и производствени иновации - общият бюджет на процедурата е в размер на 35 млн. евро (68 454 050 лв.), като максималната безвъзмездната финансова помощ е 1 000 000 лв.,а минималната 100 000 лв. за проект.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
  1. Микро и малки предприятия: 500 000 лева
  2. Средни предприятия: 750 000 лева
  3. Големи предприятия: 1 000 000 лева
 

Финансовата помощ по процедура Разработване на продуктови и производствени иновации е в размер на 25-75% от общия размер на допустимите разходи.
 

Разработване на продуктови и производствени иновации за 2017- цел на процедурата


Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

 

 Разработване на продуктови и производствени иновации - допустими кандидати 


Предприятия, търговци по смисъла на „Търговския закон” или „Закона за кооперациите” или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, вкл. в партньорство с научни организации по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, София Тех Парк.
 

Разработване на продуктови и производствени иновации - допустими разходи по процедурата за 2017:


- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).
- Разходи за услуги.
- Оперативни разходи. 

 

Допустими дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:

 
- Приложни научни изследвания в предприятието.
- Тествания, изпитвания, измервания.
- Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост.
- Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. 
 
*Тематичните области на ИСИС (Иновационна стратегия за интелигентна специализация) са:
 

ИКТ И ИНФОРМАТИКА:

- Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране.
- ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер.
- 3D дигитализация, визуализация и прототипиране.
- Big Data, Grid and Cloud Technologies.
- Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление.
- Езикови технологии.
- Уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти.
- Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи. 

МЕХАТРОНИКА И ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИИ: 

- Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат.
- Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката.
- Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи.
- Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството.
- Вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект.
- Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи.
- Роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи.
- Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия.
- Био-мехатроника.
- Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“.
- Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства). 
 
ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ:

- Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти).
- Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни).
- Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига.
- Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства.
- Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм).
- Нано-технологии в услуга на медицината.
- Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот.
- „Сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.
- Производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода.
- Зелена икономика.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИТЕ И РЕКРЕТАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ:

- Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио.
- Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
- Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм).
- Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
 


Запитване към Сибола

Изпрати