Разработване на продуктови и производствени иновации


Разработване и внедряване на иновации в предприятията - ОПИК 


Разработване на продуктови и производствени иновации  е въвеждането в употреба на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес.


По процедурата Разработване на продуктови и производствени иновации са допустими следните дейности:

  • Разработване на иновации в тематичните области на ИСИС (Иновационна стратегия за интелигентна специализация)
  • Приложни научни изследвания в предприята
  • Изпитвания, тествания, или измервания
  • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, права по интелектуална собственост.
  • Създаване и тестване на прототипи.
  • Защита на индустриална собственост на национален и международен план
 

Разработване на продуктови и производствени иновации - изисквания :

 

Минимален признак за една иновация е изискването продуктът, производственият процес, методът за маркетинг или организация да е нов (или значително подобрен) за практиката на дадена фирма. Това включва в категорията на иновациите - продукти, производствени процеси и методи, които фирмите са създали първи и/или продукти, производствени процеси и методи, заимствани от други фирми или организации.


Иновационната дейност представлява всички научни, технологични, организационни, финансови и търговски действия, от които реално произтича реализацията на иновациите, или които са замислени с тази цел.

Разработването на иновации в предприятията включва също и изследвания и експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на конкретната новост. Общ признак на иновацията е обстоятелството, че тя следва задължително да се внедри. Нов или усъвършенстван продукт се счита за внедрен, когато е излязъл на пазара. Новите производствени процеси, маркетингови методи или организационни методи се считат за внедрени, когато те реално се използват в дейността на фирмата.
 

 

Опитът на Сибола в разработването на продуктови и производствени иновации

Опитът на Сибола в разработването на продуктови и производствени иновации

Внедряването на продуктови и производствени иновации е една от основните мисии на Сибола като консултантска организация.


Сибола е консултантска фирма с дългогодишен опит по европейски проекти в областта на иновациите и НИРД (научноизследователската и развойна дейност).

Сибола консултира проекти за разработване и внедряване на иновации в предприятия с утвърдени пазарни позиции, както и в стартиращи предприятия в различни области (информационни технологии, машиностроене, хранително-вкусовата промишленост и др.)


Виж повече
Печат Печат