Новини

СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството

08/05/2020
Мярка 5.1 на ПРСР за инвестиции в биосигурност

Мярка 5.1 на ПРСР 2020 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития".

 

Мярката 5.1 на ПРСР бе създадена по инициатива на ръководството на Министертвото на земеделието и храните, в отговор на възникналите извънредни обстоятелства свързани с птичият грип, а след това и разпространението на АЧС при свинете в страната. Двете заболявания нанесоха огромни щети на земеделските стопанства в отрасъла. Именно към тези два сектора в животновъдството са насочени основните средства по новата мярка 5.1 на ПРСР.

За разлика от мярка 4.1, при мярка 5.1 на ПРСР акцента е превенцията, а не повишаването на  производителността на стопанствата.

Поради по-сериозните изисквания при кандидатстването и усложнената специфика на съпътстващите документи, се налага по - задълбочена подготовка на проектните предложения и необходимостта от специализирана консултантска помощ.

Размера на безвъзмездната финансова помощ за земеделските стопани по мярка 5.1 на ПРСР е определен на 36 518 091 лв.

 

Мярка 5.1 ПРСР допустими кандидати:

 

Помощта е насочена към земеделските стопанства, в които се отглеждат свине, птици и дребни преживни животни  /ДФП/, като най-много средства ще получат свиневъдите. За да получат финансиране, стопанствата е необходимо да отговарят на следните критерии:
- Да имат регистрация като земеделски стопани преди 1 януари 2018 г.
- Да имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване на проектното предложение, измерен в стандартен производствен обем (СПО), не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
- да са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или ДПЖ, регистрирани преди 1 януари 2018 г.
- да не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г. , освен поради възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни.

 

Мярка 5.1 на ПРСР финансира следните разходи:

-  за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация в рамките на животновъдния обект;

-  за изграждане на санитарни възли, вкл. закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за персонала (например изграждане и оборудване на съблекални с персонални шкафчета за съхранение на личното цивилно облекло, личното работно облекло, бани с душове, умивалници и приспособления за дезинфекция на ръце, вани за почистване и дезинфекция на обувки и др.) в животновъдния обект;
-  за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения осигуряващи безопасността на обекта и здравното състояние на животните, включително осигуряващи защита и повишаване безопасността на местата за изхранване и съхранение на фуражите;
-  Разходи за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;
- за изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат и изхранват животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води;
-  за инсталация на оборудването, свързано с мерки за биосигурност, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация;
-  хонорари за предпроектни проучвания за архитекти, инженери и консултантски услуги, държавни и общински такси

По мярка 5.1 на ПРСР краен срок за приемане на проектните предложения е 10 юли 2020 г.

 

Срок на изпълнение:

Одобрените проекти се изпълняват в срок до 24 месеца, а проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ.

Крайния срок е до 15 септември 2023 г.


 


Тагове: мярка 5.1 ПРСР | ПРСР 2020 | превантивни мерки | биосигурност | мярка 4.1 | животновъдство | свиневъдство | птицевъдство |

Печат Печат