Изпрати запитване

Актуално

08.05.2020

СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството

СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството

Мярка 4.1 2021 прием за животновъдство за повишаване производителността на стопанствата, мярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 цели превенцията

 

Мярката 5.1 на ПРСР бе създадена в допълнение на Мярка 4.1 по инициатива на ръководството на Министертвото на земеделието и храните, в отговор на възникналите извънредни обстоятелства свързани с птичият грип, а след това и разпространението на АЧС при свинете в страната. Двете заболявания нанесоха огромни щети на земеделските стопанства в отрасъл животновъдство. Именно към тези два сектора в животновъдството са насочени основните средства по новата мярка 5.1 на ПРСР.
 

Мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 с приоритет повишаване производителността на животновъдните стопанства. 

Мярка 5.1 на ПРСР 2020 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития".

Във връзка със сериозните изисквания при кандидатстването и усложнената специфика и координиране на съпътстващите документи, се налага задълбочена подготовка на проектните предложения и необходимост от допълниелни усилия и специализирана консултантска подкрепа.

Размера на безвъзмездната финансова помощ за земеделските стопанства по мярка 5.1 на ПРСР е определен на 36 518 091 лв.
 

 Мярка 5.1 прием ПРСР 2014-2020 критерии и условия за кандидатстване:

 

Помощта е насочена към земеделските стопанства, в които се отглеждат свине, птици и дребни преживни животни, като в съответствие с мащаба на проблемите, най-много средства ще получат свиневъдите.
За да получат финансиране, стопанствата е необходимо да отговарят на следните критерии:
- Да имат регистрация като земеделски производители преди 1 януари 2018 г.
- Да имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване на проектното предложение, измерен в стандартен производствен обем (СПО), не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
- да са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или дребни проживни животни, регистрирани преди 1 януари 2018 година.
- да не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г., освен поради възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни.
 

Мярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 финансира следните разходи:

-  за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация в рамките на животновъдния обект;

-  за изграждане на санитарни възли, в това число закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за персонала (например изграждане и оборудване на съблекални с персонални шкафчета за съхранение на личното цивилно облекло, личното работно облекло, бани с душове, умивалници и приспособления за дезинфекция на ръце, вани за почистване и дезинфекция на обувки и др.) в животновъдния обект;
-  за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения осигуряващи безопасността на обекта и здравното състояние на животните, включително осигуряващи защита и повишаване безопасността на местата за изхранване и съхранение на фуражите;
-  Разходи за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;
- за изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат и изхранват животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води;
-  за инсталация на оборудването, свързано с мерки за биосигурност, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация;
-  хонорари за предпроектни проучвания за архитекти, инженери и консултантски услуги, държавни и общински такси

Прием по мярка 5.1 на ПРСР - краен срок за приемане на проектните предложения е 10 юли 2020 г.

 

Срок на изпълнение:

Одобрените проекти се изпълняват в срок до 24 месеца, а проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ.

Крайния срок е до 15 септември 2023 г.

Мярка 4.1 прием 2021 за животновъдството - Предстои

Съвместно с ръководителите на земеделските стопанства създаваме стратегия на кандидатстването по двете процедури мярка 4.1 и мярка 5.1 съответстваща на целите на животновъдното производство. 

По мярка 4.1 и мярка 5.1 на ПРСР СИБОЛА подготвя оптимална стратегия за одобряване на проектитеЗапитване към Сибола

Изпрати