Изпрати запитване

Актуално

06.09.2018

Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.

Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.

Министертво на земеделието стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г. - новина

 

Министерство на земеделието стартира дългоочаквания прием на по мярка 6.4 -„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, за инвестиции в селските райони.
Мярката дава възможност за подкрепа на микропредприятия от по-малки общини за дейности извън земеделието и преработката на земеделски култури.

 

Кандидатстването ще се осъществява в рамките на три отделни процедури според дейностите предвидени в проекта:
  •  развитие на занаяти,
  •  развитие на услуги  и
  •  производство на продукти, извън преработката на земеделски продукти – не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Бюджета за трите стартирали процедури на мярка 6.4 е 68 милиона евро.
 

Насоките за кандидатстване по вече отворените за кандидатстване процедури на мярка 6.4 са достъпни  на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). 

Чрез системата на ИСУН ще бъде осъществявана и процедурата за подаване на проектните предложения по мярка 6.4 на ПРСР.

Крайния срок за подаване на документи по мярка 6.4 е 17.30 ч.  07.12.2018 година
 

Допълнителни разяснения на кандидатстването по процедурите, документите и условията за получаване на финансова помощ могат да се получат в срок до 21 дни преди крайния на срок на  електронен адрес на Министерство на земеделието.

Разясненията ще бъдат оповестявани на ел. страници на Министерство на земеделието, ДФЗ и ИСУН в срок до 14 дни преди  07.12.2018 год.

Допустими разходи в проектите по мярка 6.4:

а) Изграждане, строителство и ремонт на сгради
б) Закупуване на машини и технологично оборудване, вкл. софтуер 
в) Възнаграждения на архитекти, проектанти, технолози и финансови и организационни консултанти;
г) придобиване на патенти, лицензи и друга интелектуална собственост
 

Допустими кандидати по мярка 6.4:

Земеделски производители или микропредприятия, ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, така също и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Кандидатстващите следва да имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
 

Задължителни условия за допустимост на кандидатстване по мярка 6.4• Дейността и разходите по проекта да се осъществяват на територията на селски район;

• Ако кандидатът е земеделски производител, стопанството следва да има стандартен производствен обем от минимум 8 хил. евро.
 

Повече за услугите и успешните проекти на Сибола по мярка 6.4 може да прочетете тук.


Запитване към Сибола

Изпрати