Новини

Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството

03/07/2020
мярка 4.1 2021

Мярка 4.1 2021 прием за животновъдство - Актуално

Министерство на земеделието с Наредба за прием на ПРСР по мярка 4.1 за 2021 г. насочен към секторите на животновъдството.

Критерии за оценка за прием по Мярка 4.1 2021

Приоритет при оценяването на проектите ще получат земеделските производители, които не са получавали досега подпомагане за инвестиции по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020.


За закупуване на земеделска техника за един проект се отпускат максимално до левовата равностойност на 250 000 евро, като общите допустими разходи за един проект за целия период на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е 1 000 000 евро. 
За закупуване на земеделска техника за целия период на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат са допустими максимум 500 000 евро.

 

Подпомагането по Мярка 4.1 2021 е в размер на  50 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи.

НАРЕДБА - условия за кандидатстване по мярка 4.1 прием 2021 на ДФЗ по ПРСР

Целта е да се повиши ефективноста на българското животнавъдство, чрез модернизацията на  стопанствата, въвеждане нови технологични решения в производството и повишаване качеството на земеделската продукция.

Допустимите кандидатите трябва да са регистрирани земеделски стопани или групи и организации на производители.

Задължително условие към всеки кандидат е да има минимален производствен обем от минимум 8 000 евро за стопанство, както и да е действащ животновъден обект. Юридическите лица, трябва да покажат доход от земеделски дейности за предходната или текущата година.

 

Мярка 4.1 прием 2021 - наредба за допустими дейности

Допустими са дейности за въвеждане в експоатация на нови технологии и оборудване, за повишане на производителността и за повишаване на качеството на условията на работа.

Разходи по мярка 4.1 прием 2021 на ПРСР 2014-2020

Допустимите разходи  да се отнасят за строителство и реконструкции на сгради и работни площадки за земеделското производство, за закупуване на нови машини и съоръжения за производствения процес, като боксове за отглеждане, хранилки, поилки, доилна техника.
Допустимо е закупуване на земя и сгради за изпълнение на проектното предложение, за земеделска техника и транспортни средства за транспортиране на живи животни и птици. 
Допустимите разходи за софтуер, ноу-хау и патенти за изпълнение на проекта, проучвания, такси и хонорари до 12  % от общия размер на допустимите разходи за един проект.

Всички инвестиции трябва да са съобразени с изискванията за опазване на околната среда.

Мярка 4.1 прием 2021 - Наредба - Срок за изпълнение на договора с ДФЗ

По наредба срокът за изпълнение на проектите по Мярка 4.1 прем 2021 е две години от подписване на договора с ДФЗ, а при наличие на разходи за строително-монтажни работи - до три години.
 

 


Тагове: мярка 4.1 2021 | Мярка 4.1 - инвестиции в земеделски стопанства | мярка 4.1 - критерии за оценка | условия за кандидатстване по мярка 4.1 | мярка 4.1 - наредба | мярка 4.1 2020 |

Печат Печат