Новини

Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството

03/07/2020
Мярка 4.1  животновъдство

Стартира прием по мярка 4.1 за животновъдство - Актуално

Министерство на земеделието взе решение целият ресурс за прием на ПРСР по мярка 4.1 за 2020 г. да бъде насочен към секторите на животновъдството.

Проритет при одобрението на проктните предложения ще получат земеделските производители, които заложат приоритетно на инвестиии в биосурност на обектите си с оглед загубите претърпени от разпространението на птичият грип, африканската чума по свинете и други.
Приоритет при оценяването на проктите ще получат младите земеделски производители до 40 г., както и тези които не са получавали досега подпомагане за инвестиции по мярка 4.1 на ПРСР.


За закупуване на земеделска техника за един проект се отпускат максимално до левовата равностойност на 250 000 евро, като общите допустими разходи за един проект за целия период на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е 1 000 000 евро. 
За закупуване на земеделска техника за целия период на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат са допустими максимум 500 000 евро.

 

Подпомагането е в размер на  50 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи.

Цел на мярка 4.1

Целта е да се повиши ефективноста на българското животнавъдство, чрез модернизацията на  стопанствата, въвеждане нови технологични решения в производството и повишаване качеството на земеделската продукция.

Допустимите кандидатите трябва да са регистрирани земеделски стопани или групи и организации на производители.

Задължително условие към всеки кандидат е да има минимален производствен обем от минимум 8 000 евро за стопанство, както и да е действащ животновъден обект. Юридическите лица, трябва да покажат доход от земеделски дейности за предходната или текущата година.

 

Дейности

Допустими са дейности за въвеждане в експоатация на нови технологии и оборудване, за повишане на производителността и за повишаване на качеството на условията на работа.

Разходи

Допустимите разходи  да се отнасят за строителство и реконструкции на сгради и работни площадки за земеделското производство, за закупуване на нови машини и съоръжения за производствения процес, като боксове за отглеждане, хранилки, поилки, доилна техника.
Допустимо е закупуване на земяи сгради за изпълнение на проектното предложение, за земеделска техника и транспортни средства за транспортиране на живи животни и птици. 
Допустимите разходи за софтуер, ноу-хау и патенти за изпълнение на проекта, проучвания, такси и хонорари до 12  % от общия размер на допустимите разходи за един проект.

Всички инвестиции трябва да са съобразени с изискванията за опазване на околната среда.
 

Срокът за изпълнение на проектите е две години от подписване на договора с ДФЗ за финансова помощ, а при наличие на разходи за строително-монтажни работи - до три години.
 

 


Тагове: мярка 4.1 животновъдство | инвестиции в земеделски стопанства | ПРСР 2014-2020 | биосигурност |

Печат Печат