Изпрати запитване

Актуално

20.11.2019

Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия на ОПИК за 2019


Комитета за наблюдения към ОПИК на 19.11.2019 г. утвърди критериите за оценка на проектните предложения по процедурата за внедряване на иновации в предприятия на ОПИК за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в Министерството на икономиката подготвя окончателния вид на процедурата след набирането на предложенията от общественото обсъждане процедура  „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК 2014-2020.

  

Подкрепа на съществуващите предприятия да увеличат внедряваните иновации - цел на процедурата

 

Цел на процедурата е предприятията да увеличат внедряваните иновации в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Размера на финансовата подкрепа по процедурата е 117 349 800 лева - 30 млн. евро
Минимален размер за финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният  е 500 хил. лева за микро и малки предприятия, 750 хил. лева за средни  и 1 млн. лева за големи предприятия.
 

Европейският сравнителен доклад за иновациите през 2019 показва положителни трендове в държавите от ЕС - с голям напредък за Холандия и Испания, а Швеция затвърждава позицията си на европейски лидер в областта.
Европейския Съюз достига показателите на основните конкуренти като Китай, Япония и Съединените щати. Намаляването на тази разлика във внедряването на иновациите в предприятията  ще изискват допълнителни съгласувани усилия за задълбочаване на иновационния потенциал на икономиката и образованието в Европа.

Процедурата за стимулиране на внедряване на иновации в съществуващите предприятия  ще се осъществи чрез информационната система  ИСУН 2020.

 
Условията за кандидатстване и условия за изпълнение по процедурата ще бъдат публикувани на 15 януари 2020 година.
 

Сибола изготвя проектни предложения за процедурата за внедряване на иновации в съществуващите предприятия по ОПИК.Запитване към Сибола

Изпрати