Изпрати запитване

Актуално

25.02.2023

Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма

Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма
Стартира процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Безвъзмездното финансиране е в рамките на инвестициите от Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ).


Основна цел на процедурата за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, в.т.ч. от сектор „Туризъм“, а конкретните цели са:

Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и туризма, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд
Намаляване на разходите за енергопотребление

Допустими дейности по европейската програма за безвъзмездно финансиране 2023 :


 - Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 - Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 - Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 - Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 - Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 - Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Допустими са всички кандидати, които:
  • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните или са големи предприятия - предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
  • са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
  • са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 Категория на предприятието  Нетни приходи от продажби
 Микропредприятие  ≥ 70 000 лева
 Малко предприятие  ≥ 150 000 лева
 Средно предприятие  ≥ 650 000 лева
 Голямо предприятие   ≥ 3 500 000 лева

Важно: Допустими обекти в рамките на процедурата са сгради в сферата на производството, търговията и услугите   (включително сектор „Туризъм“), които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж в полза на   кандидата.

Европейски програми 2023


За повече информация:

Телефон/факс:

0897 971 491 - Ася Анастасова
02 9712922


Запитване към Сибола

Изпрати