Изпрати запитване

Актуално

22.02.2021

Стартира процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000

Стартира процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000

Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическитe последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.89 

Министерство на икономиката стартира обществената дискусия по внесеното предложение на правилата за подкрепата за предприятията, останали встрани от досегашните процедури за подпомагане - така наречените големи малки предприятия.

Обявения бюджет от 78 233 200 лв.
 ще се разпределя пропорционално по сектори на икономическа дейност от допустимите сектори. Най-много средства ще бъдат дадени на сектор C - Преработваща промишленост и сектор G - направление Търговия и направление Ремонт на автомобили и мотоциклети.

Няма изискване за минимален размер на помощта, максималния е 50 000 лв, при интензитет от 100 % с продължителност на проектите 3 месеца.

Допустимите кандидати по мярката на ОПИК трябва да бъдат: 

  • малки предприятия съгласно закона за МСП,
  • с оборот за 2019 г. над 500 000 лв,
  • с две приключили финансови години 2018 г. и 2019 г., в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Задължително за малките предприятия кандидатстващи по процедурата е да имат средноаритметичен спад в оборота поне 20% за три от календарните месеци от 01.02.2020 г. до месеца до момента на кандидатстване спрямо оборота за същите месеци от 2019 г.

Не са допустими за кандидатстване предприятията произвеждащи и преработващи земеделска, горска продукция и аквакултури, както и тези от финансовия и застрахователен сектор. 

Допустими за финансиране са всички дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства настъпили в резултат от епидемията COVID-19. Разходите трябва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи за суровини, материали и консумативи, за външни услуги, разходи персонал, възнаграждения и осигуровки.

След обявяване на процедурата BG16RFOP002-2.89 за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв кандидатите имат 90 дни за подаване на проектни предложения.Запитване към Сибола

Изпрати