Изпрати запитване

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 2023

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 2023 - 2024


Период за прием на проекти: до 30 януари 2024

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 2023

Иновацията в съвременния й смисъл за внедряване в предприятията, може да се състои от нова идея, творческо решение, нова разработка под формата на устройство или метод за работа. Иновациите често се разглеждат и като прилагане на по-добри решения, които могат да отговарят на нови изисквания, но също могат да изпреварват съществуващите потребности.

 
Иновация в предприятието може да се осъществи чрез предоставянето на по-ефективни продукти, процеси или услуги, технологии или бизнес модели. Иновацията е оригинално и по-ефективно решение, което при ефективна разработка и дистрибуция прониква успешно на пазара.

Често иновация дефинират като практическото изпълнение на дадено изобретение, но не всички иновации изискват изобретение. Иновациите количествено мога да се проявят чрез самият инженерен или проектанстки процес, когато решаваният проблем или задача е от техническо естество. 

Иновациите в съществуващите, както и в стартиращите предприятия включват, както оригинално изобретение, така и творческата му употреба. Иновациите са едновременно генериране, приемане и реализиране на нови идеи, продукти, услуги и процеси.

 

Иновация внедрявана в предприятията 2023 - дефиниция

За целите на индустрията Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ползва следното определение за иновация внедрявана в предприятията:
 
Иновациите в предприятията са производство или приемане, асимилация и използване на новост с добавена стойност в икономическата и социалната сфера; обновяване и разширяване на продукти, услуги и пазари; разработване на нови методи на производство и създаването на нови системи за управление. Това е едновременно процес и резултат.

 

Внедряването на иновации в предприятията 2023 процедура на Министерство на иновациите и растежа

Процедура на Министертво на иновациите и растежа за финансиране на проекти, чието изпълнение води до внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, в приоритетните тематични области на ИСИС - Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

 

• Дигитализация, ИКТ - информационни и комуникационни технологии :

− нови подходи за дизайн, проектиране или асемблиране в производството;
− Дигитални решения в машиностроене, медицина и творчески индустрии  включително на културно-историческо наследство, забавни и обучаващи игри
− Триизмерна, обемна, 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− сензорни мрежи и безжично взаимодействие между системите;
− езикови технологии;
− уеб базирани решения за създаване и интегриране на услуги и продукти;

 

• мехатроника и чисти технологии:

− производство на части, детайли, възли и оборудване, като част от машина или апарат
− машиностроене и уредостроене и части за тях, компоненти и системи, преимуществено за транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и удължаване на жизнения цикъл на промишлени линии,  машини и уреди;
− роботи, роботизиране и автоматизация на производствени процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти, включително в самолетостроенето и космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии особено в транспорта и енергетиката ( ефективно генериране, съхранение, спестяване и разпределение на енергия, електропревозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели, безотпадни решения, технологии и методи за повторно използване на отпадъчни продукти от едно производства в друг производствен процес).
 

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки и продукти (включително кисело мляко, пчелен мед и други пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметика)
 
− производство на специализирани детски храни и напитки и космически храни
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия
− персонална индивидуализирана към всеки пациент медицина, диагностициране, терапевтиране, лечебни практики и лекарства
− медицински и лечебен туризъм особено персонален
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

 

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите дейности архитектура, архиварство и библиотекарство, артистични изкуства, занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия),  дизайн, вкл. моден дизайн, арт-фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио и телевизия;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен туризъм и спорт - за стимулиране на постоянен нишов туризъм;
− производство на стоки и съоръжения използвани в тези направления местни носии, велосипеди, стени за катерене и други стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
- Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието кандидат или придобита от трети лица.

ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства, които едновременно с това повишават конкурентоспособността на фирмите.

   

Внедряването на иновации в предприятия разглежда две измерения на иновацията:

 1. Според степента на новост - дали иновацията е нова за фирмата, нова за пазара, нова за индустрията или нова за света 

 2. Според правната защита на новостта с патент или полезен модел.
 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2023 - ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ 

Процедурата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:
 
1) Разходи по елемент „Инвестиции“
·         Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
·         Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
·         Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“
 
·         услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
·         предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.
·         услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
·         услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;
·         услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,
·         изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.
 

 Внедряване на иновации в предприятията 2023 - ФИНАНСИРАНЕ

  В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва предприятието – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на финансиране, безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

 
1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”
·         % на БФП  – 90%
·         минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
·         максимална сума на БФП – 391 хил. лв.
2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

  
 

Категория на
предприятието

Максимален
интензитет на
промощта за
дейности извън ЮЗР

Максимален
интензитет на
помощта за
дейсности в ЮЗР

Минимална  
сума на БФП

Максимална  
сума на БФП

Микро и малки
предприятия

50 %

45 %

100 хил.лв.

500 хил. лв.

Средни
предприятия

45%

30 - 45 %

100 хил.лв.

800 хил. лв.

Големи
предприятия до
500 служители

45 %

20 - 45 %

100 хил.лв.

800 хил. лв.

 

КОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯ

Допустими кандидати по схемата са съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия, които:

·        са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
·        имат минимум три приключени финансови години;

·         развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са             недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.


Сибола консултира предприятията, както в подготовкта и управлениято на проектите за европейско финансиране, така и в пазарната реализиция, интернационализация и комерсиализация на внедряваните разработки.
 

Разработване и внедряване на иновации за развитие на предприятията 2023 - 2024Запитване към Сибола

Изпрати