Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОПИК

Период за прием на проекти:  Ноември 2019 - Януари 2020
Бюджет: 117 349 800 лева

Процедура Стимулиране внедряването на иновации в предприятията цели

Финансиране на проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, в приоритетните тематични области на ИСИС - Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

Дигитализация, ИКТ - информационни и комуникационни технологии :

− нови подходи за дизайн, проектиране или асемблиране в производството;
− Дигитални решения в машиностроене, медицина и творчески индустрии  включително на културно-историческо наследство, забавни и обучаващи игри
− Триизмерна , обемна, 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− сензорни мрежи и безжично взаимодействие между системите;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ решения, уеб базирани приложения за генериране и използване на услуги и продукти;

 

• мехатроника и чисти технологии:

− производство на части, детайли, възли и оборудване, като част от машинен агрегат 
− машиностроене и уредостроене и части за тях, компоненти и системи, преимуществено за транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и удължаване на жизнения цикъл на промишлени линии,  машини и уреди;
− роботи , роботизиране и автоматизация на производствени процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти, включително в самолетостроенето и космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии особено в транспорта и енергетиката ( ефективно генериране, съхранение, спестяване и разпределение на енергия, електропревозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели, безотпадни решения, технологии и методи за повторно използване на отпадъчни продукти от едно производства в друг производствен процес).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки и продукти (включително кисело мляко, пчелен мед и други пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметика)

− производство на специализирани детски храни и напитки и космически храни)
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия 
− персонална индивидуализирана към всеки пациент медицина, диагностициране, терапевтиране, лечебни практики и лекарства
− медицински и лечебен туризъм особено персонален 
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:


− културните и творческите дейности архитектура, архиварство и библиотекарство, артистични изкуства, занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия),  дизайн, вкл. моден дизайн, арт-фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио и телевизия;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен туризъм и спорт - за стимулиране на постоянен нишов туризъм;
− производство на стоки и съоръжения използвани в тези направления местни носии, велосипеди, стени за катерене и други стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица.
ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.
 

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:
1) Разходи по елемент „Инвестиции“
·         Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
·         Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
·         Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
2) Разходи по елемент „Услуги“
·         услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
·         предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.
·         услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
·         услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;
·         услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,
·         изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

ФИНАНСИРАНЕ


В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”
·         % на БФП  – 90%
·         минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
·         максимална сума на БФП – 391 хил. лв.
2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейностив ЮЗР

Минимална сума на БФП

Максимална сума на БФП

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

100 хил. лв.

500 хил. лв

Средни предприятия

60 %

35 %

100 хил. лв.

750 хил. лв

Големи предприятия

50 %

25 %

100 хил. лв.

1 млн. лв.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА


Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:
·         са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
·         имат минимум три приключени финансови години;
·         развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 

Печат Печат