Мярка 4.2


проекти по мярка 4.2 - прием 2021

 

МЯРКА 4.2 - 2021 ПРИЕМ НА ДФЗ - НАРЕДБА 20 С НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
- извънреден прием на ДФЗ с допълнително бюджетиране


МЯРКА 4.2 2021 ПРИЕМ на ПРСР 2014-2020 - ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 
Министерство на Земеделието, храните и горите получи одобрение от ЕС на искането за преждевременно използване на средства от следващият програмен период на ПРСР 2021-2027. 
По този начин с нови условия за кандидатстване, съответстващи на приоритетите за следващият период се бюджетира предстоящият прием по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 със 198 млн.евро.


 
20 год. ОПИТ НА СИБОЛА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 

Идеи, добри практики, работещи решения

 
                      1. Реално повишаване на енергийната ефективност 
                      2. Внедряване на иновации  
                      3. Подобряване на финансовите резултати


 
 

Мярка 4.2 2021 на ПРСР 2014-2020 предоставя финансиране за инвестиции в производствени предприятия по преработката и маркетинга на селскостопански продукти, съгласно Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз:

 • Мляко - млечни продукти - сирене, кашкавал, йогурт и др. 
 
 • Месо - кланици, транжорни, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти 

мярка 4.2
 
 
 • Плодове и зеленчуци, култивирани и диворастящи гъби - замразени, консерви, сладка, сокове, нектари и др.
 
 • Ядки - орехи, бадеми, лешници.
 
 • Пчелен мед и други пчелни продукти.
 
 • Зърнени - мелничарски, фуражни и други продукти.

проекти по мярка 4.2 - изисквания
 
 
 • Растителни масла (с изключение на маргарин).
 
 • Етерично-маслени и медицински култури, билки - сушене, всички видове екстракция на биологично активни вещества, дестилерии за извличане на масла.
 
 

МЯРКА 4.2 2021 на ПРСР 2014-2020 финансира проекти за:  

 • Машини и оборудване в технологични процеси свързани с преработката на селскостопански продукти.

 

 • Строителство и реконструция на сгради, работни площадки и др. към инфраструктурата на предприятието.

 

 • Съхранение, пакетиране, охлаждане, замразяване и изсушаване  на продукцията.

 

 • Специализиран транспорт - включително хладилни транспортни средства за превоз на земеделски продукти и готова продукция.

 

 • Технологични модули за повишаване на енергийната ефективност на производството и ВЕИ за собствените нужди на предприятието

 

МЯРКА 4.2 - ПРИЕМ 2021 на ПРСР 2014-2020 - БЕНЕФИЦИЕНТИ

 •  ​Земеделски производители 
 
 • Групи и организации на производители на селскостопански продукти.
 
 •  Преработвателни предприятия с най-малко три годишна история 

МЯРКА 4.2 2021 - ФИНАНСИРАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ:

 • Архитектурни решения и строително проектиране, технологични проекти, бизнес планове и други предпроектни проучвания и др. консултантски услуги, държавни и общински такси свързани с проекта 
 • Придобиване на интелектуална собственост - патентни права, регистрирането на запазени търговски марки и ноу-хау, нужни за осъществяване на проекта и работата на предприятието.

 

 • Закупуване и внедряване на софтуер в производствените процеси,  въвеждане на ERP системи за управленски софтуер, интергирани на цялостни IT решения за дигитализация на производството и управлението на предприятието
 • Въвеждане на  системи за качество ISO 9001, ISO 50001 и др.

условия мярка 4.2 - проекти


ДФЗ - МЯРКА 4.2 2021 - УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • Преработка на селскостопански продукти от чувствителни сектори.

 

 • Технологични решения опазващи околната среда, енергийна ефективност и ВЕИ.

 

 • Преработка на сертифицирани биологични земеделски продукти.

 

 • За взаимодействие и коопериране  между земеделските производители за създаване на съвместни предприятия от хранително-вкусовия сектор.

 

 • Осигуряване на устойчива заетост на персонала и създаване на нови работни места

 

 • Проекти на земеделски производители, преработващи собствена земеделска продукция.
 
 • Проекти на бенефициенти с реализиран ескпорт през последната година.
 
 • Проекти внедряващи иновативни за предприятието процеси, приложими за Европейското партньорство за иновации
 
 • Проекти на предприятия с финансови резултати съотвестващи на размера инвестицията за 2020, 2019 и 2018 год.
 
 • Проекти с най-малко 35% от инвестиционните разходи свързани с инвестиции в напоителни системи и съоражения 
 

МЯРКА 4.2 2021 ПРИЕМ НА ПРСР 2014-2020 - ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ - ФИНАНСИРАНЕ:

 • Финансовото подпомагане по мярка 4.2 е в размер на 50% от бюджета на допустимите разходи за микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП и 40% от размера на допустимите за субсидиране разходи за големи предприятия съгласно Закона за МСП.

 

 • Максималният размер за финансиране на допустимите разходи за всеки преработвател ползващ подкрепа по мярка 4.2 за приема за 2021 г. е 2 000 000 евро.

 

 • Разработваните от Сибола бизнес планове отговарят на всички критерии за финансиране от банките в страната и ЕС. 

 

 • ​Сибола извършва цялостен мониторинг и отчитане на всички етапи по изпълнение, отчитане и финансиране на одобрените проекти.
 

Министерство на земеделието - прием по мярка 4.2 2021 на проекти по ПРСР 2014-2020

 


 
мярка 4.2, ПРСР

Опитът на Сибола по мярка 4.2

По мярка 4.2  Сибола консултиране и цялостна оптимизация :

Енергийна Ефективност 
Разработване и въвеждане на иновации
Управлението на информацията на предприятието
Стратегия за бизнес развитие
Изграждане и развитие на маркетинг

 


Виж повече
Печат Печат