Изпрати запитване

Актуално

03.07.2024

Предстои прием на проекти за напояване по мярка 4.1

проекти напояване 2024
Предстои нов целеви прием за инвестиции в земеделски стопанства под мярка 4.1, насочен към напояването. Общият бюджет по процедурата е 50 млн. евро, като целта е да се подпомогнат земеделските производители в България.

Тази инициатива е от съществено значение за подобряване на инфраструктурата и ефективността на водоснабдяването в земеделския сектор. 

Екипът на Сибола осигурява експертно консултиране и цялостно разработване на проекти за напояване по новият целеви прием по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като можете да получите персонална консултация като се свържете с нас на 0897 97 14 91 или като ни пишете на : info@cibolabg.com

Кой може да кандидатства?
Подпомагането е насочено към различни категории земеделски производители, които трябва да отговарят на следните изисквания:
-
 • Физически лица.
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
 • Групи и организации на производители.

Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи. Максималната стойност на допустимите разходи по проекта е 450 000 евро. Това ограничава максималния размер на субсидията до 225 000 евро на проект.

Проектите трябва да включват производство на селскостопански продукти, посочени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук.

Допустими разходи
-
 • Поливни инсталации: дъждуване, капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други.
 • Съоръжения за съхраняване на вода: стационарни резервоари и цистерни.
 • Оборудване за автоматизиране на напояването: цифрови и автоматизирани решения.
 • Други активи, свързани с ефективното използване на водите.
 • Оборудване/съоръжения за технологии за пестене на вода за напояване и в животновъдството.
 • Автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството.
 • Инсталации за подобряване качеството на входящи води (пречистване).
 • Фотоволтаични системи за захранване на допустимите активи.
 • Строително-монтажни работи (СМР), свързани с изпълнение на дейностите по проекта.
 • Закупуване на софтуер, свързан с работата на активите по проекта.
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение: предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, екологични и икономически консултации, техническа осъществимост на проекта.
 • Специфика на строително-монтажните работи (СМР)
 • СМР включват монтаж на допустимите машини, съоръжения, оборудване и инсталации. Те обхващат изграждане на постаменти, кофражни и бетонови работи, полагане на настилки, хидроизолационни работи, изграждане на метални конструкции, заваръчни работи и други.
-


При оценка на проектите ще се вземат предвид следните приоритети:
 • Проекти за производство на земеделска продукция в чувствителни сектори като "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", "Етеричномаслени и медицински култури" и царевица.
 • Проекти на кандидати, които не са били одобрени по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 г.
 • Проекти на млади фермери.
 • Проекти на кандидати с история като земеделски производители.
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост.
 • Проекти, подадени от групи организации.
 • Проекти на кандидати - биопроизводители.

Може да получите експертно проектно консултиране от екипа на Сибола, с над 25 години опит в разработването на 1000 успешни европейски проекти, като изпратите запитване или се обадите още сега:
 
0897 97 14 91
info@cibolabg.com


Запитване към Сибола

Изпрати