Изпрати запитване

Европрограми и проекти - какво трябва да знаете?

Европроекти за стартиране на бизнес

Европроекти за стартиране на бизнес
Наличните европейските програми за финансиране на малък бизнес за периода 2023-2027 г:
  • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятия за периода 2023-2027 г. (ПКИП 2021-2027)
  • Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2023-2027.
  • Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2023-2027)
  • Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)

Източници за финансиране на стартиращ бизнес през 2023-2027г.
  • Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност – целта на програмата е постигане на ресурсна и енергийна ефективност на производствата, както и повишаване на конкурентоспособността и въвеждане на повече иновации в предприятията. Управляващ орган на програмата е Министерството на иконимиката, а бюджетът й е в размер на 1 222 550 000 евро.
  • Програма Развитие на човешките ресурси – целта на програмата е преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда за участие на уязвимите групи (безработни лица, лица над 55 години, младежи и хора с увреждания) в социалния и икономически живот на страната. Управляващ орган на програмата е Министерството на труда и социалната политика, а бюджетът й е в размер на 3 874 637 388 лева.
  • Програма развитие на селските райони – проекти и инвестиции в преработвателите на земеделска продукция и земеделските стопанства. За да кандидатства дадено предприятие да е в категорията „микро“ (под 10 наети лица) и да е със седалище на територията на селски район. Управляващ орган на програмата е Министерството на земеделието и храните.
  • Водено от общностите местно развитие – това е подход, про който местни общности разработват стратегии за развитие на региона. Подходът ВОМР се осъществява само в селски или рибарски райони. Максималния размер на средства, които може да получи дадена стратегия е до 500 000 евро от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, до 1 500 000 евро от Програма за развитие на селските райони, до 1 500 000 евро от оперативна програма Иновации и конкурентоспособност и до 760 000 евро от оперативна програма Развитие на човешките ресурси.Европроекти за стартиране на бизнес 2024: 

2024 година предлага нови и вълнуващи възможности за предприемачите, благодарение на европейските проекти за стартиране на бизнес. Европейският съюз (ЕС) продължава да подпомага иновациите и развитието на малкия и средния бизнес, предоставяйки финансова подкрепа и ресурси.

Европейските проекти за 2024 г. се фокусират върху устойчивото развитие, технологичните иновации и социалното предприемачество. Програмите целят да подкрепят бизнес идеи, които допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места в ЕС.

Как да кандидатствате за финансиране?
Кандидатстването за европейско финансиране изисква внимателно планиране и подготовка. Важно е да се изготви детайлен бизнес план, който ясно очертава целите, бюджета и потенциала за растеж на вашия проект.

Основни области за финансиране
Проектите в сферата на зелената енергетика, цифровите технологии и социалното предприемачество са сред основните области, които ЕС подкрепя. Възможностите са разнообразни, като се търсят иновативни идеи, които предлагат устойчиви решения на съвременните предизвикателства.

Съвети за успех
Успешното управление на бизнес след получаване на финансиране включва добро планиране, адаптивност и непрекъснато обучение. Важно е да се следят пазарните тенденции и да се поддържа високо ниво на иновативност.

Европроектите за стартиране на бизнес в 2024 година предлагат уникална възможност за предприемачи, които искат да допринесат за развитието на европейската икономика. С правилното подготовка и стратегия, тези проекти могат да бъдат вашият ключ към успеха.
 


Запитване към Сибола

Изпрати