Изпрати запитване

Текущ прием 2023

ПКИП 2023 - Прием на проекти за разработване на иновации
ПКИП 2023 - Прием на проекти за разработване на иновации
По тези проекти ще се финансира внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
Повече Повече Повече
проекти по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ
Прием на проекти по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ
По направлението ще се финансират също така материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени., както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление.
Повече Повече Повече