Изпрати запитване

Процедура 'Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията' 2023

кръгова икономика, нпву 2023

Национален план за възстановяване и устойчивост

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“


Срок за кандидатстване: 03.10.2023 г.

Срок за изпълнение на проект: максимално 18 месеца1. Бюджет на процедурата:
 1.  млн. лева, разпределени както следва: микро и малки предприятия:       48 млн. лева
 средни предприятия:                    87 млн. лева
 големи предприятия:                    45 млн. лева

2. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. и реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година, както следва:
 
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 170 000 лева
Малко предприятие ≥ 550 000 лева
Средно предприятие ≥ 950 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева
 
 • Да са заявили подкрепа за един код на икономическа дейност в сектор С: може да бъде заявена основната икономическа дейност или допълнителна, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на кандидата за 2022 г.
 • Кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно само с едно предприятие-партньор, за което важат всички критерии за допустимост и недопустимост. Едно предприятие е може да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор. Допустимо е партньорът и кандидатът да са заявили подкрепа за различни икономически дейности.
 
3. Режим на помощта
Кандидатите могат да изберат режим 1) „Регионална инвестиционна помощ“  или 2) „Минимална помощ“ (de minimis), приложимо и за партньора, ако има такъв, като комбинирането е недопустимо. Максималният размер на помощта по режим „минимална помощ“ (de minimis), за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро [1], за период от три бюджетни години (2021 г. – 2023 г.).


4. Размер на помощта
Минимален размер на безвъзмездно финансиране Максимален размер на безвъзмездно финансиране

70 000 лева
Микро предприятия:      350 000 лева
Малки предприятия:      550 000 лева
Средни предприятия:     750 000 лева
Големи предприятия:  1 000 000 лева
 
Категория Максимален размер на безвъзмездно финансиране
Микро предприятия 90 % от средногодишни нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.
Малки предприятия 60% от средногодишни нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.
Средни предприятия: 30 % от средногодишни нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.
Големи предприятия 20 % от средногодишни нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.

Режим „Регионална инвестиционна помощ“:
Категория Максимален интензитет извън Югозападен район Максимален интензитет в Югозападен район
Микро и малки предприятия 50 %
 • София град (столица): 40%
 • София област: 50%
 • Област Благоевград: 50%
 • Област Перник: 40%
 • Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия 50 %
 • София град (столица): 30%
 • София област: 50%
 • Област Благоевград: 50%
 • Област Перник: 30%
 • Област Кюстендил: 35%
Големи предприятия
 
35 %
 • София град (столица) и Област Перник 20 %
 • София област, Област Благоевград, , Област Кюстендил: 25 %

Режим “минимална помощ“ (de minimis):
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 50 %
Големи предприятия 35 %
В случай на партньорство, общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението и не повече от 273 816 лева.


5. Допустими дейности

5.1. Изисквания на режим „регионална инвестиционна помощ“
При режим „регионална инвестиционна помощ“ и а) кандидат/партньор МСП или голямо предприятие с място на изпълнение извън ЮЗР или б) МСП в ЮЗР дейностите следва да имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и/или нематериални активи:
 • създаване на нов стопански обект;
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект[2];
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект[3].
При режим „регионална инвестиционна помощ“ и кандидат/партньор голямо предприятие и мястото на изпълнение е в ЮЗР, то е допустимо голямото предприятие да изпълнява единствено дейности за първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност, свързана с придобиването на материални и/или нематериални активи САМО за: създаване на нов стопански обект или диверсификация на дейността на даден стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него. Кандидатът/партньорът могат да изпълняват своите дейности в различни категории първоначални инвестиции.

5.2. Изисквания при партньорство
В случай че предложенията се изпълняват в партньорство, същите следва да осигуряват постигането на промишлена (индустриална) симбиоза - връзката между две производства, при която отпадъкът/ците от едното производство представлява/т суровина за другото производство. Тази връзка може да е както между две предприятия (кандидат и партньор), така и в рамките на едно и също предприятие.

5.3. Допустими видове дейности
I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията задължително в едно или повече от следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
 • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност и последващото им влагане като суровина  в производствени процеси, и/или
 • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
 • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
 • заместване на пластмасови продукти (вкл. опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или
 • елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки  (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
 • влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
 • постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
 • производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).
Допълнително, без да е задължително, проектите могат да включват:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
 • заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
 • елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (невключващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми/ други „зелени” опаковки), и/или
 • заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
 • осигуряване на многократната или повторна употреба  на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.
 
6. Допустими разходи
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор.
 
[1] Условието се прилага за предприятието – кандидат и свързаните му предприятия
 
[2] За да бъде определена дадена първоначална инвестиция като диверсификация на продукцията на стопанския обект, е необходимо общият размер на допустимите разходи по предложението да надхвърля с поне 200 % счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по предложението за изпълнение на инвестиция.
[3] За големи предприятия при основна промяна в производствения процес на съществуващ стопански обект, допустимите разходи на кандидата/партньора трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови години.


Запитване към Сибола

Изпрати