Изпрати запитване

Мярка 4.2 - прием 2024

Прием мярка 4.2

Прием мярка 4.2 - Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.018 -  Целеви прием „Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 
 • Бюджет на приема – 52 806 600,00 лв.
 • Минимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение: 29 337,00 лв.
 • Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за един проект: 1 369 060,00 лв.
 • Размер на субсидията: 50%

Допустими кандидати:
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители;
 • Физически и юридически лица регистрирани по ТЗ
 • Кандидатите следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца

Допустими инвестиции:
Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, в т.ч. и оползотворяване на биомаса.

Допустими разходи:
 • Закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения;
 • Закупуване и инсталиране на оборудване на съоръжения за съхраняване, третиране и оползотворяване на отпадъци в резултат на извършената преработка на селскостопански продукти;
 • Закупуване и инсталиране на оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадъчни и технологични води, включително инсталации за пречистването им в преработката и маркетинга;
 • Закупуване и инсталиране на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и собствени нужди, включително биомаса;
 • Закупуване и инсталиране на съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) към съществуващи фотоволтаични системи;


-
 • Строително-монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проектното предложение – само монтаж на допустимите машини, съоръжения, оборудване и инсталации.
 • Закупуване на софтуер пряко свързан с работата на закупуваните активи, включени в проектното предложение;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 • Общи разходи- Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Критерии за оценка на проектите:
Критерий Точки
1 Над 75% от инвестициите са в приоритетен сектор – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етеричномаслени и медицински култури“ 20
2 Кандидатът не е бил одобрен по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020 г. 10
3 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение
 
20
4 Проекти подадени от групи организации 10
5 Кандидатът е биопроизводител 10
  Общо 70


С цел предварителна оценка на шансовете за успех на проекта, моля изпратете следните документи и информация:

Отчет за приходите и разходите на кандидата, подаван към НСИ за 2021, 2022 и 2023г.;
Приблизителен размер на инвестицията;
Имате ли одобрен проект по ПРСР 2014-2020?

За повече информация: 0897 97 14 91
info@cibolabg.com


Запитване към Сибола

Изпрати