Изпрати запитване

Разработване на иновации в предприятията - Процедура BG16RFPR001-1.001

Разработване на иновации в предприятията - Процедура BG16RFPR001-1.001

Разработване на иновации в предприятията  2023 - 2024

Разработване на иновации в предприятията 2024      ИСУН

Процедура на европейска програма на Министерство на иновациите и растежа 2023-2024

 

Какво е Иновация? Видове иновации

 

1. Продуктова иновация  
Продуктовата иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на ескплоатеция и употреба.
2. Производствена иновация 
Производствена иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и производстванеия софтуер.
3. Маркетингова иновация 
Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в подхода на определяне на неговата продажна цена към различни сегменти.
4. Организационна иновация
Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки с крайни клиенти или дистрибутори и партньори.
 
Минимален размер на безвъзмездната помощ:  50 000 лв.

Максимален размер финансиране с безвъзмездна помощ:
 • Микро предприятия – 250 000 лева;
 • Малки предприятия – 400 000 лева;
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лева.
ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ:
 1. При избран режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“:
 
Вид изследвания Основен интензитет на помощта
Експериментално развитие 25 %
Индустриални научни
изследвания
Надбавки по видове иновации:
1) В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия:Вид изследвания
Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие
45%

35%

25%
Индустриални научни изследвания

2) Интензитета на подпомагане, както са посочен в т. 1 по-горе, може да бъде увеличен с още 15 % финансиране, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:
 • включва ефективно сътрудничество  между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи ИЛИ
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

В случай, че са спазени изкисванията по т. 2, максималният интензитет на помощта за иновационния процес може да достигне, както следва:

 Вид изследвания
Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие
60%

50%

40%
Индустриални научни изследвания

3.2 При избран режим „минимална помощ“ (de minimis): 60% от разходите по иновационния процес за микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.
 
 1. МСП и големи предприятия в сферата на производството, добивната индустрия, туризма и образованието - допустими кандидати за разработване на иновации 

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентна бизнес структура по смисъла на законодателството на държавите членки на Европейското икономическо пространство;
 • Да са били регистрирани не по-късно от 31.12.2020 год.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022 год.
Микропредприятие ≥    80 000 лева
Малко предприятие ≥  200 000 лева
Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥   850 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

За разлика от повечето процедури по ОПИК тук освен предприятията в производството, са допустими и бизнеси в добивната индустрия, услугите - туризма, образованието, търговията и др.
 
 1. Допустими дейности за разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС

Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на нови продукти - продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестиране на прототипи и пилотни варианти и разработки, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация за внедряване
Елемент Б
Защита на интелектуална собственост в индустрията на национално и международно равнище и ползване на необходимото за това експертно консултиране.
Недопустими дейности са тези свързани със земеделие и преработка на земеделска продукция.
Разработваните иновации в предприятията трябва да бъдат съгласно тематичните области на ИСИС за съответните региони за планиране в България. 
 

Сибола - ефективно консултиране в действие за европейско финансиране на иновации!


Сибола съдейства за цялостното управление на проекта, неговата подготовка, изготвяне и отчитане, както и за ефективното му развитие в съответствие с бизнес плановете и маркетинговата стартегия на предприятието!

Съдействаме на бизнеса за развитие и растеж, чрез максимална добавена стойност от европейските програми с успешно реализирани европроекти!
Може да ни потърсите за първоначална консултация в разговор или да ни изпратите описание на проектната си идея като запитване.


Запитване към Сибола

Изпрати